Najstarších podnikateľov hľadajte v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici

Problematike sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva do podnikania, ako sú seniori, mladí alebo ženy sa venuje čoraz väčšia pozornosť. Prečo je to dôležité? Práve tieto skupiny obyvateľstva sú považované za potenciálne kľúčový zdroj ďalšieho ekonomického rastu a podpory zamestnanosti. Bola by škoda nevyužiť ich potenciál, čo poviete?

Vedeli ste, že:

  • s celkovým starnutím populácie Slovenska sa celoplošne zvyšuje aj priemerný vek FO – podnikateľov (medzi rokom 2010 a 2019 o 0,6 roka), najdynamickejšie v okresoch Banskobystrického kraja – Žiar nad Hronom a Veľký Krtíš o viac ako 2 roky;
  • najvyšší priemerný vek dosahujú podnikatelia v mestských okresoch Bratislavy a Košíc a v okrese Banská Bystrica – viac ako 45 rokov;
  • najmladších podnikateľov (priemerný vek pod 40 rokov) nájdeme v tzv. „mladých okresoch“ s vyšším zastúpením obyvateľov v nižšom veku, ako napr. Námestovo, Tvrdošín, Kežmarok alebo Sabinov;
  • priemerný vek žien FO – podnikateliek na Slovensku (44,5 roka) je o 2,2 roka vyšší ako u mužov;
  • mladí FO –podnikatelia do 29 rokov podnikajú najmä v službách (okresy s veľkými mestami a západ SR) a stavebníctve (okresy Žilinského a Prešovského kraja).

Viac sa môžete dozvedieť v Atlase MSP 

Mladí podnikatelia (FO) do 29 rokov a ich odvetvová štruktúra v okresoch SR, 2019

sssssss.png

Atlas MSP bol realizovaný v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”. Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR.

www.monitoringmsp.sk