Malé a stredné podnikanie v Trenčianskom samosprávnom kraji v roku 2020

Trenčiansky samosprávny kraj patrí svojou rozlohou a počtom obyvateľov medzi menšie kraje Slovenska. Na základe ekonomickej štruktúry kraja ho možno charakterizovať ako priemyselný región.

Má dlhú tradíciu najmä v oblasti strojárskeho, textilného, chemického a gumárenského priemyslu. V súčasnosti sa radí medzi ekonomicky najsilnejšie kraje Slovenska. Z pohľadu malého a stredného podnikania sa však Trenčiansky samosprávny kraj dlhodobo vyznačuje najnižším počtom registrovaných malých a stredných podnikov v SR.

Vedeli ste, že:

  • v TSK je evidovaný najnižší počet malých a stredných podnikov na Slovensku (na konci roka 2020 to bolo 55 337 MSP)
  • z dlhodobého hľadiska je rast početnosti MSP v TSK najpomalší (v porovnaní s rokom 2005 sa počet MSP v kraji zvýšil o 17,5 %, na celom Slovensku o 39,5 %)
  • miera podnikateľskej aktivity je najvyššia v okrese Trenčín a Považská Bystrica, kde na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadá zhodne 21 MSP
  • v priemysle pôsobí 17,2 % aktívnych MSP, čo je najvyšší podiel medzi krajmi na Slovensku
  • muži v TSK tvoria takmer trojštvrtinový podiel (71,1 %) na celkovom počte aktívnych fyzických osôb – podnikateľov
  • v kraji vzniká najmenej nových MSP (v roku 2020 bolo zaregistrovaných 7 451 nových podnikateľských subjektov s medziročným poklesom o 3,9 %)
  • TSK dosahuje najvyšší podiel subjektov s kladným hospodárskym výsledkom (67,9 %) a najnižšiu zadlženosť spomedzi všetkých regiónov SR.
  • TSK patrí medzi kraje s najnižším zastúpením high-tech MSP (4,4 %), čo poukazuje na nedostatočnú úroveň rozvoja znalostnej ekonomiky.
vyvoj-msp.png odvetvie-tsk.png

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Malé a stredné podnikanie 2020 – Trenčiansky samosprávny kraj  

Analýza Malé a stredné podnikanie 2020 v regiónoch SR bola realizovaný v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk