Malé a stredné podnikanie v Bratislavskom samosprávnom kraji v roku 2020

Bratislavský samosprávny kraj zohráva v sektore malého a stredného podnikania významnú úlohu. Na svojom území koncentruje viac ako jednu pätinu všetkých aktívnych firiem na Slovensku. Z pohľadu podnikateľských aktivít ho možno označiť za najatraktívnejší región.

Bratislavský samosprávny kraj zohráva v sektore malého a stredného podnikania významnú úlohu. Na svojom území koncentruje viac ako jednu pätinu všetkých aktívnych firiem na Slovensku. Z pohľadu podnikateľských aktivít ho možno označiť za najatraktívnejší región.

Špecifikom kraja je pretrvávajúci nárast početnosti MSP aj počas kritických období, ako bola napríklad globálna hospodárska kríza alebo aktuálna koronakríza. To naznačuje, že podnikatelia neustále nachádzajú v kraji dostatok príležitostí a vhodné podmienky pre realizáciu nových podnikateľských aktivít.

Vedeli ste, že:

  • BSK sa vyznačuje najvyššou dynamikou rastu počtu MSP (za uplynulých 10 rokov sa počet MSP v kraji zvýšil o 17,5 %)
  • vykazuje najvyššiu mieru podnikateľskej aktivity MSP na Slovensku (na 100 ekonomicky aktívnych obyvateľov pripadá takmer 38 aktívnych MSP)
  • centrom podnikania je mesto Bratislava, kde sídli až 79,3 % aktívnych MSP z celého kraja
  • v odvetvovej štruktúre sú kľúčovým sektorom služby s podielom 65,6 %
  • v porovnaní s ostatnými regiónmi SR sa BSK vyznačuje najvyšším podielom žien medzi FO – podnikateľmi ( 36,6 %) a najnižším zastúpením mladých podnikateľov do 29 rokov (12,9 %)
  • BSK dosahuje najnižší podiel MSP s kladným hospodárskym výsledkom spomedzi regiónov SR
  • v oblasti finančnej produktivity práce patria MSP v BSK medzi najefektívnejšie na Slovensku
  • podiel malých a stredných podnikov v high-tech odvetviach (8,9 %) je najvyšší v rámci SR, čo poukazuje na vysokú úroveň rozvoja znalostnej ekonomiky
pocetMSP.png odvetvie.png

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Malé a stredné podnikanie 2020 – Bratislavský samosprávny kraj alebo na stránke Monitoring podnikateľského prostrediaAnalytické a štatistické výstupy

Analýza Malé a stredné podnikanie 2020 v regiónoch SR bola realizovaný v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk