Kto získal vstupenky na online podujatie v EÚ / regióny

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom nad 3 roky od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

VÝSLEDKY VÝZVY: Získajte vstupenky na podujatia v EÚ

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 18.11.2020 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 2.1 - Rastového programu[1].

Úspešní žiadatelia:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

11

PO

WAME s.r.o.

12

NR

Ing. Juraj Andraščík

13

KE

MasterSoft, s.r.o.

15

ZA

Ing. Juraj Fabuš, PhD.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Číslo Žiadosti

Región

Názov subjektu

16

ZA

 

 


[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 12, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 3 písmeno b) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg