Kto získal vstupenky na online podujatie v EÚ / regióny / podniky do 3 rokov

V rámci Stážového programu Národného projektu NPC v regiónoch je malým a stredným podnikateľom do 3 rokov od založenia poskytovaná možnosť vycestovať na medzinárodné odborné podujatia v krajinách EÚ. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou zabezpečenia účasti na vybraných podujatiach, ktorá zahŕňa poskytnutie vstupov podľa rozhodnutia odbornej komisie.

Poďte s nami na medzinárodné odborné podujatia (aj online)!

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli, zasadla dňa 18.11.2020 výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci aktivít podaktivity 1.5 - Stážového programu[1].

 

Úspešní žiadatelia:

36 Double D Consulting s.r.o.

38 Daniel Hrotek

40 EcommProgress s. r. o.

41 Marketeam, s. r. o.

43 Mgr. Beáta Voráková REFORM DESIGN

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

Žiadosť 37

Žiadosť 42


[1] Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11 OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, v súlade s komponentom 3 písmeno a) Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg