Hľadáme slovenských účastníkov Európskej ceny za podporu podnikania 2021

Prihláste sa čo najskôr a nenechajte si ujsť príležitosť stať víťazom slovenského kola tejto medzinárodnej ceny. Postupujúce dva slovenské projekty dostanú pozvánku na záverečnú konferenciu v Slovinsku, preplatené náklady na letenku a ubytovanie.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných projektov zameraných na podporu podnikania. Zvyšuje povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, povzbudzuje a inšpiruje potenciálnych podnikateľov. Od roku 2006 sa do súťaže prihlásilo vyše 4 000 projektov.

Chcete sa zapojiť aj vy?  

Môžete to skúsiť aj vy! Musíte byť podnikatelia, malé a stredné podniky, národné organizácie, mestá, regióny a obce, šancu majú aj verejno-súkromné partnerstvá medzi orgánmi verejnej moci a podnikateľmi. Tiež vzdelávacie programy a podnikateľské organizácie zo všetkých členských štátov EÚ, alebo z pridružených krajín v rámcovom programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktoré sa podieľajú na úspešných projektoch zameraných na naštartovanie ekonomiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

STIAHNITE SI FORMULÁR NA PRIHLÁSENIE, a tiež PRACOVNÚ PRÍRUČKU

Aký je recept na úspech?

EEPA je príležitosťou predstaviť svetu svoje nápadité a najúspešnejšie projekty na podporu podnikania a malé a stredné podniky (MSP).

KATEGÓRIE

Podpora podnikateľského ducha

Oceňuje iniciatívy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré propagujú podnikateľské myslenie najmä medzi mladými ľuďmi a ženami.

  • Príklady: Podujatia a kampane, ktoré zlepšujú imidž podnikateľov a podnikania a podporujú kultúru, ktorá podnecuje tvorivosť, inováciu a riskovanie.

Investovanie do podnikateľských zručností

Oceňuje iniciatívy na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni zamerané na zlepšenie podnikateľských, manažérskych a zamestnaneckých zručností.

  • Príklady: Podpora konkrétnych zručností, ako sú technické zručnosti pre remeselnícky priemysel, jazykové a počítačové zručnosti, mobilita a poradenské programy pre podnikateľov, podnikateľské vzdelávanie na školách a univerzitách.

Podpora podnikateľského prostredia a podpora digitálnej transformácie

Oceňuje inovačné politiky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú začínajúce podnikanie a rast podnikov, zjednodušenie legislatívnych a administratívnych postupov v podnikaní a implementáciu prístupu „najskôr myslieť v malom“ v malých a stredných podnikoch.

  • Príklady: Opatrenia na uľahčenie prístupu k verejným zákazkám pre MSP, zníženie byrokracie, podpora spoločností v počiatočnej fáze, pomoc pri propagácii inovačného potenciálu informačných a komunikačných technológií (IKT) a elektronického podnikania.

Podpora internacionalizácie podnikania

Oceňuje politiky a iniciatívy, ktoré podporujú podniky na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni a najmä malé a stredne veľké podniky, aby čo najviac vyťažili z príležitostí, ktoré im ponúkajú trhy v rámci Európskej únie aj mimo nej.

  • Príklady: Projekty na založenie, udržiavanie a podporu medzinárodnej obchodnej spolupráce, informačné alebo kooperačné pomôcky, služby alebo programy na podporu malých a stredných spoločností pri ich aktivitách v zahraničí.

Podpora udržateľnej transformácie

Oceňuje politiky a iniciatívy na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, ktoré podporujú udržateľnú transformáciu a environmentálne aspekty, ako je obehové hospodárstvo, klimatická neutralita, čistá energia, efektívne využívanie zdrojov alebo biodiverzita, napríklad prostredníctvom udržateľného rozvoja zručností a sprostredkovateľských iniciatív, ako aj prostredníctvom financovania.

  • Príklady: stratégie a iniciatívy na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré podporujú prístup malých a stredných podnikov na zelené trhy, projekty na  zvyšovanie efektívnosti využívania zdrojov

Zodpovedné podnikanie prístupné pre všetkých

Oceňuje národné, regionálne a miestne iniciatívy orgánov alebo verejných/súkromných spoločenstiev, ktoré podporujú spoločenskú zodpovednosť malých a stredne veľkých podnikov. Táto kategória oceňuje aj úsilie zamerané na podporu podnikania znevýhodnených skupín, ako napr. nezamestnaných, a najmä dlhodobo nezamestnaných osôb, migrantov, zdravotne postihnutých osôb alebo osôb z etnických skupín.

  • Príklady: Sociálne alebo neziskové spoločnosti slúžiace sociálnym potrebám prostredníctvom podnikateľskej činnosti.

Veľkú cenu poroty získa najlepší projekt z ktorejkoľvek kategórie na podporu podnikania

Súťaž má dve výberové kolá

  • Na postup do celoeurópskeho kola je potrebné, aby sa súťažiaci najskôr zúčastnili národného kola súťaže.
  • Každá krajina vyberie svojich najlepších národných víťazov, a tí budú potom súťažiť na európskej úrovni v šiestych rôznych kategóriách a v prípade konania konferencie na živo dostanú pozvánku s preplatením cestovných a ubytovacích nákladov na slávnostné odovzdávanie cien počas konferencie SME Assembly v novembri 2021 v Slovinsku.

Informácie o súťaži nájdete: http://ec.europa.eu/growth/smes/support/enterprise-promotion-awards/index_en.htm

Blog: https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/eepa-2020-launch/

Twitter: https://twitter.com/EEPA_EU

Facebook: https://www.facebook.com/PromotingEnterprise/

Instagram: https://www.instagram.com/promotingenterprise/

Termín na podanie prihlášok do súťaže: 2. júla 2021 (piatok) do 14:00.

Informácie o národných kolách súťaže vám poskytne národné kontaktné miesto:

Oľga Nemethová, SBA Slovak Business Agency , TWIN CITY A - Karadžičova 2, 811 09 Bratislava, Tel: + 421 907 857 342, Email: nemethova@sbagency.sk

Iniciatíva Európskej komisie, GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP