Gastrolístky odchádzajú do minulosti, naznačuje naša analýza

Až 61 % oslovených zamestnávateľov by preferovalo, keby existovala možnosť poskytovať výlučne finančný príspevok na stravovanie. Zároveň až 56 % všetkých oslovených zamestnávateľov uviedlo, že všetci ich zamestnanci si zvolili možnosť finančného príspevku na úkor gastrolístkov.

 

Od 1. marca 2021 vznikla zamestnávateľom, ktorí nezabezpečujú stravovanie (vlastné, alebo inde), povinnosť umožniť svojim zamestnancom vybrať si - stravovacie poukážky, alebo finančný príspevok na stravovanie.

V nadväznosti na túto zmenu vykonalo Centrum lepšej regulácie (CLR), právno-analytický odbor Slovak Business Agency, analýzu dopadov na podnikateľské prostredie, tzv. Test vplyvov na mikropodniky, malé podniky a stredné podniky (Test MSP).

Test MSP poukázal na problémy z aplikačnej praxe, ktoré so sebou priniesla novela Zákonníka práce, ako napríklad rozličné zdaňovanie gastrolístkov a finančného príspevku v závislosti od ich výšky. Prieskum podnikateľského prostredia na vzorke 388 respondentov zároveň ukázal jasnú preferenciu oslovených zamestnávateľov, ako aj ich zamestnancov, pre účelovo viazaný finančný príspevok na stravovanie.

Záverom sa Test MSP venoval jednak porovnaniu inštitútu gastrolístkov a finančného príspevku na Slovensku a v Českej republike, ako aj poslaneckej novele Zákonníka práce, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Národnej rade SR (NR SR) v druhom čítaní, a ktorej cieľom je vyriešiť problémy aplikačnej praxe.

„Naša analýza jasne ukazuje, že zamestnávatelia, ako aj ich zamestnanci privítali zavedenie finančného príspevku na stravovanie. V súčasnosti je potrebné vyriešiť problémy aplikačnej praxe, ktoré zamestnávateľom komplikujú jeho vyplácanie, o čo sa snaží poslanecká novela Zákonníka práce posunutá do II. čítania na práve prebiehajúcej septembrovej schôdzi NR SR,“ uviedol Boris Kučera, riaditeľ Centra lepšej regulácie.

Čo nájdete v našom Teste MSP?

  • popis súčasného právneho stavu, z ktorého sa dozviete, aké zmeny nastali v oblasti povinnosti zamestnávateľov zabezpečovať stravovanie zamestnancov,
  • výsledky prieskumu podnikateľského prostredia, ktorý poukázal pozitívne prijatie finančného príspevku podnikateľmi, ale aj na jeho administratívne náklady a nejednoznačnosť novej právnej úpravy,
  • návrhy alternatívnych riešení, ktoré by mohli zefektívniť právnu úpravu zabezpečovania stravovania zamestnancov a zrovnoprávniť jednotlivé alternatívy stravovania,
  • medzinárodné porovnanie s Českou republikou, ktorým chceme priblížiť fungovanie poskytovania stravovania v zahraničí.

Vplyvy zavedenia finančného príspevku a umožnenia voľby formy alternatívy stravovania zamestnancami vo vyššie uvedenom členení nájdete v našom Teste MSP TU.


Slovak Business Agency predstavuje kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP v SR. Poslaním Centra lepšej regulácie, jej právno-analytického odboru, je znižovať neprimeranú regulačnú záťaž podnikov a zlepšovať podnikateľské prostredie na Slovensku prostredníctvom systematického hodnotenia vplyvov novoprijímaných, ako aj existujúcich právnych predpisov.


Všetky aktuality a novinky z Centra lepšej regulácie nájdete na http://lepsiezakony.sk/