Game of Business, projekt s cieľom zaviesť a inovovať metódy v podnikateľskom vzdelávaní

Jednou z hlavných výziev, ktorým naše ekonomiky čelia, je opätovné naštartovanie rastu produktivity a s tým spojená nevyhnutnosť investovania do vedomostí, zručností a schopností. Mali by sa prijať opatrenia s cieľom poskytovať vzdelávanie vyššej kvality a efektívnosti, a tým prispieť k cieľom stratégie Európa 2020, akými sú zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu EÚ prostredníctvom kvalifikovanejšej pracovnej sily.

Všeobecným cieľom projektu Game of Business je predstaviť, zaviesť a inovovať metódy v podnikateľskom vzdelávaní v školských vzdelávacích zdrojoch, ktoré sú založené na najnovších technologických riešeniach.

Špecifickými cieľmi sú:

  • rozvoj integrovaných nástrojov na podporu tých študentov, ktorí majú inovatívne nápady a veľkú šancu uspieť
  • posilnenie postavenia učiteľov v školách poskytnutím nástrojov na digitálnu simuláciu vo výučbe podnikania a ekonomiky
  • posilnenie podnikateľskej iniciatívy a príprava školy k prechodu na inovatívny spôsob učenia prostredníctvom nových technológií a digitálneho obsahu

Tri primárne cieľové skupiny projektu sú:

  • študenti na všetkých stupňoch škôl
  • učitelia a školitelia na školách
  • potenciálni podnikatelia medzi študentmi na stredných školách a tzv. NEETs (NEETs je označenie pre mladých ľudí vo veku 25 – 30 rokov, ktorí nikde neštudujú, nepracujú, ani sa nepripravujú na svoje zamestnanie a živia ich najmä rodičia).

Aktivity, ktorým sa budeme venovať vyústia do vypracovania 6-tich intelektuálnych výstupov, ktoré budú obsahovať školiace (vzdelávacie) materiály, metodiku a vývoj softvérového vzdelávacieho simulátora.

Simulátor podnikateľského tréningu bude pozostávať zo štyroch hlavných modulov: iniciácia podnikateľského nápadu (predakcelerátor), prilákanie ľudských zdrojov a odborných znalostí (pri hľadaní partnerov), vypracovanie podnikateľského plánu, fundraising (crowdfunding a získanie rizikového kapitálu).

Očakávané výsledky budú overené učiteľmi a študentmi multidisciplinárnymi vzdelávacími materiálmi a softvérovými modulmi simulačnej platformy.

Aktuality a novinky budeme zverejňovať na stránke projektu: https://www.gameofbusiness.eu/ aj prostredníctvom sociálnych médií (Facebook).

Trvanie projektu: 1.09.2020 – 31.08.2023

Partneri projektu

Vedúci partner

Projektoví partneri

Asociovaní partneri

Kontaktné osoby:

Jarmila Dubrovayová

Tel: +421 2 20 363 173, E-mail: dubrovayova@sbagency.sk

Katarína Gavalcová

Telephone: +421 2 20 363 172, Email: gavalcova@sbagency.sk


Tento projekt je financovaný z programu Európskej únie Erasmus+. Podpora Európskej komisie na prípravu a publikovanie tejto tlačovej správy neznamená schválenie jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Erasmus+_GameOfBusiness_logo.png