Dlhodobé individuálne poradenstvo – pridelenie podpory Bratislava / október 2022

Výsledky Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nefinančnej pomoci v rámci Rastového programu Národného podnikateľského centra v Bratislave/október 2022

V rámci Rastového programu Národného projektu NPC II – BA kraj je malým a stredným podnikateľom poskytovaná možnosť dlhodobého individuálneho poradenstva. Úspešní žiadatelia získajú podporu formou bezplatných konzultácií v oblastiach tém, ktoré si vybrali a boli schválené odbornou výberovou komisiou.

Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadala 24. novembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory žiadateľom v rámci podaktivity 1.5. Rastového programu.

Úspešní žiadatelia:

  • ARKO Slovakia s.r.o.
  • Leuk s.r.o.
  • TopSklo s. r. o.

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

  • Žiadosť č. 2
  • Žiadosť č. 4
  • Žiadosť č. 6
  • Žiadosť č. 7
  • Žiadosť č. 8

Nefinančná forma pomoci je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci implementácie Národného projektu NPC II – BA kraj, Prioritná os 12 OPII, kód ITMS2014+ 313041I861, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (velke).jpg