Aký vplyv mala pandémia na tvorbu pridanej hodnoty MSP?

Nepriaznivá ekonomická situácia spojená so šírením COVID-19 sa dotkla aj tvorby pridanej hodnoty MSP – právnických osôb. Najvýraznejšie to bolo pri malých podnikoch.

Medziročne poklesla o 3,8 %. Negatívne výsledky boli evidované vo všetkých veľkostných kategóriách podnikov, ale najvýraznejší prepad tvorby pridanej hodnoty zaznamenali práve malé podniky. Na druhej strane, najvýznamnejším sektorom z pohľadu tvorby pridanej hodnoty MSP zostáva naďalej priemysel.

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Správa o stave MSP v SR v roku 2020

ssss.png

Analýza Správa o stave MSP v SR v roku 2020  bola realizovaná v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk