Ako sa vyvíjala bežná a celková podpora MSP v roku 2020

Výška reálneho čerpania bežnej podpory pre MSP, mimo schém tzv. COVID podpory, bola v medziročnom porovnaní nižšia.

Hlavným dôvodom je, že viaceré vyčlenené financie na plánované aktivity v bežnom roku boli sčasti presunuté a v mnohých prípadoch aj navýšené do opatrení COVID podpory. Práve COVID podpora mala významný vplyv na celkovú podporu sektora MSP, ktorá bola v konečnom dôsledku mnohonásobne vyššia.

V súvislosti s vyhodnotením COVID podpory, ktorá bola v roku 2020 poskytnutá sektoru MSP, je možné konštatovať, že bezvýhradne prevládala finančná podpora. Práve finančné nástroje zohrali významnú úlohu pri riešení výpadku likvidity podnikov v dôsledku poklesu tržieb. Najväčšie zastúpenie na COVID podpore mali dotácie, nenávratné finančné príspevky, granty, bankové záruky, ale i úvery a pôžičky.

Viac informácií k téme nájdete v publikácií Správa o stave MSP v SR v roku 2020

foto.png

Analýza Správa o stave MSP v SR v roku 2020  bola realizovaná v rámci projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR. www.monitoringmsp.sk