Žiadosť o prechodný pobyt na účel podnikania

Aké doklady budete potrebovať a aké musí byť finančné zabezpečenie, ak chcete ako cudzinec na Slovensku podnikať.

Cudzinec musí pri podaní žiadosti o prechodný pobyt v SR na účel podnikania predložiť nasledovné doklady:

 

 • vyplnený predpísaný formulár žiadosti,
 • dve farebné fotografie (3 x 3,5 cm),
 • správny poplatok/kolok (232 EUR na cudzineckej polícii, 240 EUR na zastupiteľskom úrade SR),
 • platný cestovný pas,
 • doklad potvrdzujúci účel pobytu,
 • doklad o bezúhonnosti,
 • doklad o ubytovaní,
 • dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu,
 • dôkaz o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti.

Doklady prikladané k žiadosti nesmú byť staršie ako 90 dní. Každý doklad vydaný v zahraničí musí byť overený (napr. apostilačnou doložkou alebo tzv. konzulárnou superlegalizáciou) a musí byť k nemu pripojený oficiálny preklad do slovenského jazyka.

Žiadosť je možné podať na:

 • zastupiteľskom úrade SR akreditovanom pre krajinu, ktorej je žiadateľ občanom alebo v ktorej má bydlisko,
 • cudzineckej polícii príslušnej podľa miesta pobytu žiadateľa, ak sa v SR zdržiava na základe platného povolenia na pobyt v SR alebo v inom členskom štáte EÚ, udeleného tolerovaného pobytu, udeleného národného víza, ak sa u neho vízum nevyžaduje, alebo ak ide o držiteľa osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

Doklad potvrdzujúci účel pobytu

 • Ak žiada o pobyt na účel podnikania cudzinec, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, v živnostenskom registri alebo v inom obdobnom registri alebo je zapísaný v obchodnom registri ako osoba oprávnená konať v mene obchodnej spoločnosti alebo družstva, účel pobytu sa nedokladuje.

Inak sa účel podnikania dokladuje:

 • podnikateľským zámerom spolu s predpokladanými nákladmi na začatie podnikania;
 • notársky overeným zápisom dokladujúcim, že žiadateľ sa stal štatutárnym orgánom spoločnosti;
 • iným dokladom potvrdzujúcim oprávnenie na podnikanie (napr. osvedčenie o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka alebo licencia na vykonávanie súkromnej lekárskej alebo advokátskej praxe).

Doklad o bezúhonnosti

Bezúhonnosť cudzinec preukazuje výpisom z registra trestov z krajiny, ktorej je štátnym príslušníkom a z krajín, v ktorých sa v posledných 3 rokoch zdržiaval viac ako 90 dní počas 6 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Doklad o ubytovaní

Doklad o zabezpečení ubytovania musí byť vystavený na najmenej šesť mesiacov, ak cudzinec žiada o prechodný pobyt na kratší čas, musí mať ubytovanie zabezpečené počas celého pobytu.

Dokladom potvrdzujúcim zabezpečenie ubytovania môže byť napríklad:

 • čestné vyhlásenie cudzinca o vlastníctve nehnuteľnosti (ak je cudzinec vlastníkom nehnuteľnosti),
 • nájomná zmluva s vlastníkom alebo užívateľom nehnuteľnosti a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o nájomnú zmluvu s užívateľom nehnuteľnosti,
 • potvrdenie ubytovacieho zariadenia, hotela alebo internátu o poskytnutí ubytovania,
 • čestné vyhlásenie fyzickej osoby alebo právnickej osoby o poskytnutí ubytovania cudzincovi na území SR a doklad preukazujúci oprávnenie na užívanie nehnuteľnosti, ak ide o čestné vyhlásenie užívateľa nehnuteľnosti.

Doklad nemusí predkladať cudzinec, ktorý:

 • pravidelne dochádza do zamestnania alebo do školy cez štátnu hranicu zo susedného štátu,
 • žiada o prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta a bude zamestnaný v medzinárodnej doprave,
 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel štúdia (študent univerzity), osobitnej činnosti (štipendisti vlády SR/činnosť v rámci programov EÚ/plnenie záväzkov SR z medzinárodných zmlúv) alebo ako osoba, ktorá má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte EÚ a zároveň bude študovať na vysokej škole,
 • žiada o udelenie prechodného pobytu na účel výskumu a vývoja
 • žiada o udelenie prechodného pobytu Slováka žijúceho v zahraničí.

 

Dôkaz o finančnom zabezpečení pobytu

 

 • Pobyt cudzinca musí byť finančne zabezpečený najmenej vo výške životného minima na každý mesiac pobytu (od 1. júla 2021 predstavuje životné minimum sumu 218,06 EUR/mesiac).
 • Ak dĺžka pobytu presiahne jeden rok, je potrebné preukázať finančné zabezpečenie vo výške dvanásťnásobku životného minima (od 1. júla 2021 to predstavuje sumu 2 616,72 EUR).

Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať napr. potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke na meno cudzinca na území SR alebo výpisom z účtu vedenom v banke na meno cudzinca za posledné tri mesiace, ak ide o účet vedený v zahraničnej banke (tzv. osobný účet).  Finančné zabezpečenie pobytu je možné preukázať aj potvrdením zamestnávateľa o výške vyplácanej mzdy.

 

Dôkaz o finančnom zabezpečení podnikateľskej činnosti

 

Cudzinec, ktorý žiada o povolenie na prechodný pobyt na účel podnikania, je povinný preukázať aj finančné zabezpečenie podnikateľskej činnosti potvrdením o zostatku na účte vedenom v banke zriadenom na účely podnikania na území SR alebo výpisom z účtu vedenom v banke zriadenom na účely podnikania za posledné tri mesiace, ak ide o účet v zahraničnej banke (tzv. podnikateľský účet) vo výške:

 • 20-násobku životného minima v prípade živnostníka (od 1. júla 2021 to predstavuje sumu 4361,20 EUR);
 • 100-násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti alebo družstva (od 1. júla 2021 to predstavuje sumu 21 806 EUR);
 • 40-násobku životného minima v prípade konateľa obchodnej spoločnosti alebo družstva, ktorý predložil podnikateľský zámer na realizáciu inovatívneho projektu (od 1. júla 2021 to predstavuje sumu 8 722,40 EUR).

Podnikateľský účet nesmie byť totožný s osobným účtom cudzinca, ktorým preukazuje finančné zabezpečenie pobytu. Za účelom založenia podnikateľského účtu je cudzinec povinný predložiť cestovný pas, doklad o trvalom pobyte vo forme identifikačnej karty s fotografiou, resp. povolenie na prechodný pobyt na území SR alebo povolenie na tolerovaný pobyt na území SR, ako aj listinný dokument oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej činnosti (originál dokladu alebo úradne osvedčená kópia).