Povinnosti po udelení prechodného pobytu

Po udelení prechodného pobytu je cudzinec povinný vykonať ďalšie úkony nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého fungovania na území Slovenskej republiky.

Po udelení prechodného pobyt v SR je cudzinec povinný:

  • pricestovať do SR najneskôr do 180 dní od jeho udelenia,
  • nahlásiť cudzineckej polícii SR začiatok pobytu do 3 pracovných dní od vstupu do SR,
  • uzatvoriť zdravotné poistenie a predložiť o tom doklad cudzineckej polícii SR,
  • predložiť cudzineckej polícii SR lekársky posudok,
  • zdržiavať sa na území SR viac ako polovicu času udeleného prechodného pobytu v kalendárnom roku.

Zdravotné poistenie

Cudzinec je povinný uzatvoriť zdravotné poistenie do 3 pracovných dní od prevzatia dokladu o pobyte.

Dokladom o zdravotnom poistení sa rozumie potvrdenie na meno cudzinca o tom, že je zdravotne poistený alebo že má poistenú úhradu liečebných nákladov na území SR. Cudzinec je povinný ho predložiť najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. To neplatí pre cudzinca s povolením na prechodný pobyt na účel zamestnania, štúdia, plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinca s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí.

Lekársky posudok

Lekársky posudok potvrdzujúci, že cudzinec netrpí chorobou ohrozujúcou verejné zdravie sa predkladá najneskôr do 30 dní od prevzatia dokladu o pobyte. Lekársky posudok nesmie byť starší ako 30 dní.

Lehotu na predloženie lekárskeho posudku môže polícia na žiadosť cudzinca predĺžiť o 60 dní.

Nepredkladá ho cudzinec s prechodným pobytom na účel plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl, cudzinec s povolením na prechodný pobyt ako osoba s priznaným postavením Slováka žijúceho v zahraničí, cudzinec s povolením na prechodný pobyt z dôvodu priznaného postavenia osoby s dlhodobým pobytom v inom členskom štáte, cudzinec, ktorý má udelený pobyt v inom členskom štáte, alebo pri zmene druhu alebo účelu pobytu.

Obnovenie prechodného pobytu

Ak trvá účel pobytu a cudzinec naďalej spĺňa podmienky na pobyt, môžu mu slovenské orgány obnoviť prechodný pobyt podľa účelu pobytu, a to aj opakovane. Avšak, ak sa zmení účel pobytu, na ktorý bol udelený prechodný pobyt, musí štátny príslušník tretej krajiny požiadať o nové povolenie.

Prechodný pobyt na účel podnikania je možné obnoviť najviac na 3 roky.