Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Biznis konzultácie pre podnikateľky

2.5. Poradenstvo pre ženy podnikatelky_plagat.jpg

 

Viac informácií o podmienkach a obsahu Výzvy a kritériách hodnotenia žiadostí nájdete v plnom znení Výzvy. Viac informácií o poskytovaní služby v regiónoch nájdete v Implementačnom manuáli.


Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív obehu/doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  1. Listinné originály fyzicky podpísané
  2. Elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP).

V prípade, ak máte otázky alebo potrebujete pomoc pri vypĺňaní uvedených formulárov, neváhajte nás kontaktovať na regionálnych pobočkách NPC:

Banskobystrický kraj: rp.bb@npc.sk

Nitriansky kraj: rp.nr@npc.sk

Košický kraj: rp.ke@npc.sk

Prešovský kraj: rp.po@npc.sk

Trenčiansky kraj: rp.tn@npc.sk

Trnavský kraj: rp.tt@npc.sk

Žilinský kraj: rp.za@npc.sk

Ak ste podnikatelia z Bratislavského kraja, na výzvu sa môžete PRIHLÁSIŤ TU.


Nefinančná pomoc – Krátkodobé individuálne poradenstvo v rámci podaktivity 2.5.Podpora podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín je pre podnikateľky z Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja zabezpečená prostredníctvom Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 2 – Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, podaktivita 2.5.Podpora podnikateľov zo znevýhodnených sociálnych skupín Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870