Stážové pobytyMedzinárodné odborné podujatia

Získajte pre váš startup odborné poradenstvo od skúsených expertov - nepodnikatelia

Vyzva 1 - startupy - K2 nepodnikatelia.jpg

 

Výzva pre všetkých startupistov!

Máte inovatívny nápad, či projekt s ktorým chcete preraziť na trhu? Alebo by ste chceli svoj startup rozvinúť v konkrétnej oblasti? Získajte bezplatnú pomoc experta s ktorým dosiahnete svoj vytúžený cieľ.

Aktivity Startup Sea, do ktorých sa môžete zapojiť, sú poskytované formou konzultácií a odborného poradenstva spojených s/so:

 • spracovaním štúdie realizovateľnosti
 • dokončením vývoja produktu alebo zhotovením funkčného prototypu, vrátane testovania a úvodnej prezentácie
 • programovaním, marketingom, kampaňou na zabezpečenie testovania myšlienky a prototypu s reálnymi potenciálnymi klientmi
 • cenotvorbou, marketingovým prieskumom, vytváraním projektového tímu a inými súvisiacimi aktivitami

 

PRIHLASUJTE SA od 26.5.2022 do 16.6.2022

 

Výzva je určená nepodnikateľom

Vážení žiadatelia, povinné prílohy nahrávajte prosím s názvom súboru v nasledovnom tvare:

priezviskomeno_názov konkrétnej prílohy


V prípade otázok nás kontaktujte na: poradenstvo@sbagency.sk alebo na tel. čísle: 02/203 63 219

Plné znenie výzvy nájdete TU

Žiadateľ predkladá:

 • žiadosť (tento dokument si stiahnite IBA v prípade, že celú žiadosť chcete doručiť v listinnej podobe, v prípade elektronického podávania žiadosti ju vyplníte priamo v tejto výzve nižšie)
 • projektový zámer fyzickej osoby
 • vyhlásenie Žiadateľa
 • prezentácia startupu/nápadu
 • CV Žiadateľa, ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov
 • CV Experta, ktorého si Žiadateľ sám navrhne vo svojom projektovom zámere a ktorého nevyhnutnou súčasťou musí byť podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov

(Pozn.: Nezabudnite prosím podpísať všetky povinné prílohy na určených miestach.)

Expert musí spĺňať nasledujúce kritériá:

 • daňový rezident SR a platca odvodov v SR
 • nesmie byť blízka osoba Žiadateľa (najmä príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel)

Ak Žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Vykonávateľ do 30 dní odo dňa doručenia Žiadosti vyzve Žiadateľa, aby ju doplnil. Ak Žiadateľ výzve na doplnenie Žiadosti v určenej lehote nevyhovie, Vykonávateľ Žiadosť zamietne.

V prípade, ak Žiadosť obsahuje predpísané náležitosti, bude táto predložená na vyhodnotenie Komisii a to v súlade so Zákonom.