Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa

Základné informácie

Názov národného projektu:

Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku - I. etapa

Operačný program:

Výskum a vývoj

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji

Opatrenie:

4.2. Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji

Strategický cieľ:

Vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou.

Špecifický cieľ 1:

Zintenzívnenie spolupráce v oblasti VaV medzi akademickými inštitúciami a hospodárskou praxou a zvýšenie inovačných aktivít technologicky orientovaných firiem.

Špecifický cieľ 2:

Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry.

Poskytovateľ NFP:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Prijímateľ NFP:

Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky

Miesto realizácie projektu:

NUTS 2 región Bratislava, Bratislavský kraj

Trvanie realizácie projektu:

máj 2014 - december 2015

Číslo zmluvy:

OPVaV/NP/1/2014

Kód ITMS:

26240220092

Celkové oprávnené výdavky:

9 989 602, 86 € 


Ďalšie informácie

Strategickým cieľom projektu je vytvorenie Národného podnikateľského centra (NPC), ako rozhrania medzi súkromnou/podnikateľskou sférou, výskumno-vývojovou (VaV) a akademickou sférou, ktoré bude napĺňať potreby podnikateľov z hľadiska zvýšenia ich konkurencieschopnosti a inovačnej výkonnosti a na strane druhej umožňovať uplatnenie poznatkov VaV na trhu prostredníctvom podnikateľského sektora ako aj v spoločenskej praxi. 

Úlohou centra bude podchytávať a rozvíjať potenciál budúcich a začínajúcich podnikateľov v štádiu seed a start-up, perspektívne pritiahnuť zahraničné, najmä technologické a inovatívne firmy a budovať odborné a špecializované kapacity pre poskytovanie širokého portfólia kvalitných podporných služieb pre potenciálne, začínajúce a existujúce malé a stredné podniky (MSP) z rôznych odvetví hospodárstva, vrátane inovatívnych podnikov.

Účelom projektu je tiež zabezpečenie personálnych a prevádzkových kapacít, realizovanie prieskumov potrieb, spracovanie štúdií a analýz orientovaných na sektorové podmienky MSP a ich prepájanie na nadnárodné spoločnosti, ustanovenie zmluvných strategických partnerstiev, vybudovanie infraštruktúry pre plnenie poslania a úloh NPC.

NPC vytvorí podmienky pre uplatnenie nielen mladých ľudí, absolventov VŠ a SŠ, doktorandov, ale aj generácie 40+ a príslušníkov marginalizovaných skupín obyvateľstva (napr. ženy, cudzí štátni príslušníci žijúci v SR a pod.).

Takisto sa vytvoria podmienky pre tvorbu trvalo udržateľných pracovných miest s vyššou pridanou hodnotou.

Aktivita 1.1 Podpora výskumno-vývojovej spolupráce akademickej a priemyselnej sféry

Aktivita 2.1 Vybudovanie NPC v Bratislave s cieľom zabezpečiť komplexnú podporu MSP, vrátane systémovej podpory transferu VaV potenciálu do podnikateľskej sféry


Partner projektu

Centrum vedecko-technických informácií SR

Centrum vedecko-technických informácií SR (ďalej CVTI SR) je štátnou príspevkovou organizáciou napojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVaŠ SR). CVTI SR zabezpečuje komplexnú informačnú podporu pre vedu, techniku a vzdelávanie na Slovensku prostredníctvom priamo zadaných úloh MŠVVaŠ SR a prostredníctvom realizácie národných projektov spolufinancovaných zo zdrojov EÚ (Operačný program Výskum a vývoj a Operačný program Vzdelávanie).


Národný projekt Podpora zriadenia a rozvoja Národného podnikateľského centra na Slovensku – I. etapa implementovalo CVTI SR ako hlavný partner v spolupráci so s partnerom Slovak Business Agency v programovom období 2007 – 2013 (zo zdrojov OPVaV) s cieľom pripraviť obsah činnosti NPC pre fungovanie v programovom období 2014 – 2020 + (zo zdrojov OPVaI).

Navštíviť webstránku