Vykazovanie dochádzky zamestnanca

Ako sa vykazujú dovolenky?

Spôsob akým bude zamestnanec zamestnávateľovi reportovať svoju prácu je na ich vzájomnej dohode. Aj počas práce z home office platí pre zamestnanca Zákonník práce a teda zamestnávateľovi nahlasuje všetky skutočnosti, ktoré by nahlasoval aj v prípade, ak by riadne vykonával prácu v mieste svojho pracoviska. Počas obdobia home office môže zamestnanec čerpať dovolenku, túto skutočnosť musí zamestnávateľovi včas a preukázateľne nahlásiť. Najjednoduchší spôsob je vzájomná písomná, emailová alebo mobilná textová komunikácia, ktorú vedia obidve zmluvné strany neskôr po uplynutí mimoriadnej situácie rovnako preukázať a uviesť skutočnosti počas tejto doby na pravú mieru. Teda, ak zamestnanec chce čerpať dovolenku, nahlási túto skutočnosť zamestnávateľovi emailom alebo SMS alebo iným preukázateľným spôsobom.

Ak by sa zamestnávateľ rozhodol zamestnancom počas home office nariadiť čerpanie dovolenky, musí im takéto čerpanie oznámiť minimálne sedem dní vopred. Túto lehotu je možné skrátiť len po dohode so zamestnancom.

Za dni, ktoré zamestnanec čerpá dovolenku, zamestnávateľ nemá právo požadovať príspevok zo strany štátu na udržanie zamestnanosti z titulu zatvorenej prevádzky, alebo z titulu poklesu tržieb.

Ako sa vykazuje lekár?

Zamestnanec sa môže aj počas obdobia home office stať práceneschopným, alebo môže čerpať voľno s náhradou mzdy za účelom návštevy či sprevádzania do lekárskeho zariadenia. Tieto skutočnosti je povinný, rovnako ako skutočnosti o čerpaní dovolenky vopred preukázateľnou formou nahlásiť a neskôr aj doložiť potrebnými potvrdeniami.

Môže sa stať, že zamestnanec sa ocitne v karanténe kvôli rodinnému príslušníkovi, alebo inej osobe v spoločnej domácnosti, ale nevykazuje znaky choroby a môže ďalej vykonávať prácu z domu, má dve možnosti. Buď pokračuje v práci v rámci home office a dostáva mzdu, alebo požiada o tzv. karanténnu PN a v tom prípade dostáva 55% denného vymeriavacieho základu, ale zároveň nemôže vykonávať prácu z home officu, tieto dve činnosti sa navzájom vylučujú.

Ako sa Home Office vykazuje v dochádzke?

Ak sa zamestnávateľ a zamestnanec dohodnú na home office, je potrebné mať začiatok a koniec tohto obdobia zaznamenaný preukázateľným spôbobom (napríklad oficiálnym oznámením prostredníctvom emailu), aby bola táto skutočnosť zachytená v dochádzke zamestnanca.

Za obdobie práce prostredníctvom home office má zamestnanec nárok na riadnu mzdu, ako počas výkonu práce v mieste svojho pracoviska.

Zamestnávateľ sa môže so zamestnancom dohodnúť aj na pravidelnom zasielaní výkazu práce so zaznačením časov práce, aby mohol efektívnejšie zadávať úlohy a požadovať ich plnenie vzhľadom na dostupnosť zamestnanca počas dňa.

Viac informácií k téme home office:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: