Problémy s cash flow - splácanie záväzkov

Ako sa vysporiadať s dlhmi a finančnými záväzkami?

 

Dlhy a finančné záväzky = debt. Je potrebné to rozdeliť na krátkodobý - prevádzkový debt (splatnosť do 3 mesiacov) a strednodobýdlhodobý debt (splatnosť viac ako 3 mesiace, resp. v prípade investícií do neobežného majetku viac ako 1 rok).

Krátkodobý debt:

Využite štátnu pomoc

Ak ste museli zavrieť prevádzku podľa opatrenia ÚVZ číslo: OLP/2576/2020 alebo ste zaznamenali pokles tržieb o minimálne 20%, resp. 40% oproti porovnateľnému obdobiu, môžete  využiť štátne schémy pomoci.  K 26. 4. 2020 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „MPSVaR“) legislatívne upravilo, metodicky vysvetlilo a technicky sfunkčnilo schémy pomoci podnikateľským subjektom zasiahnutým korona vírusom (Covid-19). Žiadosti sú zverejnené na portáloch pomahameludom.sk  a  neprepustaj.sk. Znížite si tak záväzky voči zamestnancom a inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia. Opatrenia možno použiť vždy v obmedzenom rozsahu. Približne 80% priemernej mzdy v NH, t.j. 880,- EUR/mesiac, resp. v paušálnych sumách, pri subjektoch postihnutých priamo opatrením ÚVZ až do 1.100 EUR/mesiac)

Nárok na príspevok majú:

 1. Zamestnávatelia vrátane SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť z dôvodu opatrenia ÚVZ zo dňa 12. 03. 2020 (napr. hotely, reštaurácie či malooobchod)
 2. SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zavrieť z dôvodu opatrenia ÚVZ alebo im tržby/príjmy poklesli o viac ako 20%
 3. Zamestnávatelia (vrátane SZČO), ktorí majú v úmysle udržať pracovné miesta (min. 2 mesiace po ukončení pandémie)
 4. SZČO a jednoosobové s.r.o., ktoré vplyvom pandémie nemajú žiaden príjem po dátume 13. 03. 2020

Predpokladá sa, že najväčší záujem spomedzi malých a stredných podnikateľov bude o čerpanie zdrojov z kategórie 3A a 3B, t.j. tzv. Kurzarbeit a paušálne náhrady pri poklese tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím 2019, resp. s priemerom celého roku 2019. Nakoľko stránky MPSVaR poskytujú na túto tému dostatok informácií, uvádzam len podstatné body, na ktoré by mal každý podnikateľ myslieť v prípade, že sa rozhodne pre niektorú z týchto pomocí:

 • Kompenzácie sa vždy týkajú len skutočne odpracovaného času zamestnancov, t.j. do základu na ich výpočet sa nezarátava PN, OČR ani práca na home office, pretože tá sa považuje za štandardné pracovné prostredie
 • Subjekt nemôže v jednotlivých mesiacoch meniť metódu pomoci (napr. jeden mesiac ísť podľa 3B a potom podľa 3A)
 • Pri prekážkach v práci (pomoc podľa 3A) dbajte na to, že prekážka na strane zamestnávateľa je overiteľná skutočnosť, musí napĺňať podmienky par. 142 Zákonníka práce a je potrebné ju evidovať (napr. v dochádzkovom systéme, pracovných hárkoch a pod.) Ak uvažujete použiť metódu 3A (t.j. tzv. Kurzarbeit), poraďte sa svojim právnikom, inak môže byť pomoc spätne predmetom kontroly a sankcií.
 • Opatrenia podľa 3A a 3B sú v každom prípade opatreniami, ktoré smerujú ku kompenzácii časti nákladov na mzdy s cieľom udržania zamestnanosti. Zamestnávateľ po ich využití nemôže so zamestnancom pracovný pomer ukončiť. Vopred si dobre zrátajte náklady na zamestnanca počas trvania takéhoto pracovného pomeru (PP) vs. možné benefity z pomoci. Nie vždy musí byť výsledok kladný! Našťastie nie ste povinní pomoc aplikovať na všetky pracovné pozície paušálne, ale máte právo selekcie.
 • Dôležité je vedieť, že priemernou mzdou je mzda za bezprostredne predchádzajúci kvartál a % kompenzácie sa potom môže zdať veľmi nízke
 • Prepočty vždy robíte cez prepočítanú hodinovú mzdu, nie cez paušál – tá môže byť napr. z titulu odmien v Q1 veľmi vysoká

Ďalšie možnosti pomoci

 • rovnako maximálne využite možnosti odkladu platieb sociálnych a zdravotných odvodov
 • rokujte s vašou bankou, leasingovou spoločnosťou o odklade splátok istiny (ale nie úrokov).
 • rokujte o odklade vašich krátkych úverov a leasingov (žiaľ nie finančných a operatívnych, ale len splátkových)
 • sledujte opatrenia Ministerstva financií a Finančnej správy SR v oblasti daní z príjmu a aj DPH
 • využite možnosti optimalizácie cash-out pre preddavky na DPPO za 2019 ako aj platby samotnej daňovej povinnosti
 • ak vám vznikla daňová povinnosť, sústreďte sa na vzťahy s dodávateľmi a rokujte o možnosti úpravy platobných podmienok ako aj postupnej úhrade salda záväzkov ku dňu, kedy nastali problémy
 • držte pomer pohľadávok a záväzkov z obchodného styku na takej úrovni, aby ste v každom okamihu mali kladné saldo a neboli v ohrození likvidity (a to aj po tvorbe opravných položiek)

Pomoc nie je komplexná, nenahradí Vám úplné straty z titulu ekonomickej neaktivity vyvolanej COVID 19. Na konci dňa preto zamestnávateľ aj zamestnanec musia zniesť istú mieru participácie, ktorá bolí a ide na vrub rezerv, alebo budúceho dlhu.

Strednodobý/dlhodobý debt:

 • rokujte s veriteľmi (bankoví a iní inštitucionálni) o splátkových kalendároch a kovenantoch v zmluvách, ktoré máte už platné
 • rokujte so spoločníkmi, akcionármi, PE investormi, či inými podriadenými investormi o situáciiô. Informujte pravdivo o možných rizikách vrátane valuácie RoI/RoE v novej situácii
 • prejdite do režimu núdze, kedy poradie dôležitosti už nemusí byť Zákazník -> Štát -> Zamestnanec -> Banka -> Akcionár-> Ostatní, ale sa dočasne môže zmeniť na Zákazník -> Zamestnanec -> Ostatní -> Banka -> Štát -> Akcionár 
 • ak je veľmi zle, siahnite po niektorej zo schém, ktoré ponúka SIH (https://www.sih.sk/aktuality/sih-anti-corona-guarantee-to-help-small-and-medium-sized-businesses) Bližšie info na str. 13 podkladu od MH SR https://www.mhsr.sk/uploads/files/vW5bn5mg.pdf
 •  v každom prípade, ak to cash-flow umožňuje, snažte sa úroky priebežne uhrádzať, resp. ich predpis evidovať v P&L, aby obraz výkonnosti podniku bol v každom momente pravdivý a úplný

 

Ako postupovať pri splácaní záväzkov, akých veriteľov uprednostniť?

 

Klasifikujte veriteľov do skupín A, B a C

A = veritelia, ktorí sú pre Vás kľúčoví a o ktorých nemôžete a nechcete nijako prísť a ohroziť tak spoluprácu po pandémii (napr. najlepší a najväčší dodávatelia, dodávatelia dôležití pre produktovú inováciu, do ktorých ste možno aj spolu investovali signifikantné objemy prostriedkov) Sem patria aj Vaši zamestnanci – toto je kľúčový veriteľ v čase krízy. Ak chcete ísť cestou GOING CONCERN a po pandémii pokračovať, bez ZAMESTNANCOV to nepôjde!

B = veritelia, s ktorými viete vyrokovať mäkšie podmienky a ktorí vedia pomôcť redukovať insolvenčné riziko Vašej firmy (napr. banky, PE veritelia, investičné fondy, leasingovky a pod.).

C = veritelia, ktorí dlhodobejšie sú na chvoste Vášho záujmu a o ktorých ste už mali pochybnosti pred vypuknutím pandémie. 

Pre skupinu A – udržujte vzťahy na úrovni podobnej spred pandémie, intenzívne ale citlivo sa pripomínajte a riešte otázky úhrad konštruktívne a priebežne; komunikujte so zamestnancami objektívne, pravdivo a s predstihom, snažte sa o dohodu s nimi – POTREBUJETE SA NAVZÁJOM.

Pre skupinu B – neváhajte a rokujte, aby ste zamedzili strate času vysvetľovaním a administratívou – teraz sa potrebujete koncentrovať na trh a ZÁKAZNÍKOV.

Pre skupinu C – ak zostane priestor, myslite na nich (čiastkové platby a pod.) – nedajte im dôvod byť akcelerátorom Vašich problémov s insolvenciou a nové obchodné prípady radšej úplne pozastavte


Autor: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ. 

Ďalšie články z oblasti financie: