Prekážka na strane zamestnávateľa

Prekážka na strane zamestnávateľa – kedy vzniká a kedy nie? Aká náhrada mzdy patrí  zamestnancovi v tomto prípade?

 

Ak po vyhodnotení rizík príjme zamestnávateľ príslušné opatrenia – napr. neumožní takémuto zamestnancovi výkon práce na pracovisku, Zákonník práce umožňuje túto situáciu posúdiť ako prekážku v práci na strane zamestnávateľa – § 142 Zákonníka práce odsek 3: Ak nemohol zamestnanec vykonávať prácu pre iné prekážky na strane zamestnávateľa, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 2, zamestnávateľ mu poskytne náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

Do 4.4. 2020 podľa § 142 prekážka na strane zamestnávateľa patrí zamestnancovi náhrada mzdy vo výške 100% priemernej mzdy okrem prípadu, ak zamestnávateľ dohodol písomne so zástupcami zamestnancov náhradu mzdy vo výške 60% priemernej mzdy zamestnancov.

Zmena Zákonníka práce platná od 4.4.2020, ustanovila, že zamestnancovi počas obdobia prekážok na strane zamestnávateľa prináleží náhrada mzdy vo výške 80% priemernej mzdy, najmenej však vo výške minimálnej mzdy v prípade, ak dôjde:

  • k zastaveniu alebo obmedzeniu činnosti zamestnávateľa v dôsledku rozhodnutia príslušného orgánu
  • k zastaveniu alebo obmedzeniu činnosti zamestnávateľa ako dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: