Povinnosti zamestnávateľa ak zamestnanec musí chodiť do práce

Ak zamestnanec musí chodiť do práce, aké sú povinnosti zamestnávateľa v tejto situácii?

 

V zmysle Čl. 8 základných zásad Zákonníka práce, sú zamestnávatelia povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci. Podľa § 55 ods. 2 písm. c) Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný preradiť zamestnanca na inú prácu ak je to nevyhnutné pri karanténnych opatreniach.

Podľa § 5 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov. Z toho vyplýva povinnosť zamestnávateľovi posúdiť riziko a na základe posúdenia je oprávnený prijať a vykonať potrebné opatrenia. Zabezpečiť ochranu zdravia zamestnancov môže napríklad zrušením pracovných ciest,  nariadením lekárskej prehliadky alebo zabezpečením ochranných pomôcok. 

Viac informácií k téme ľudské zdroje:

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: