Home office z právneho hľadiska

Čo znamená Home office z pohľadu práva?

Doterajšia úprava práce z domu mohla byť vykonávaná len so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma, alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce, ak to druh práce umožňoval.

Podľa novej právnej úpravy, Novely Zákonníka práce, konkrétne doplneného § 250 b) platí počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia ohľadom home office nasledovné:

  • zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to jej druh umožňuje
  • zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Home office si netreba mýliť s teleprácou. Telepráca je pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje. Home office je niečo ako benefit, príležitostná práca z domu, na ktorej sa zamestnanec so zamestnávateľom dohodne.

Viac informácií k téme home office:

 

Autor: Dlhoročná úspešná podnikateľka. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

Ďalšie články: