Ako požiadať o odklad nájmu?

Ako požiadať o odklad nájmu?

1. možnosť:

O odklad nájmu môžete požiadať písomnou žiadosťou, ktorú adresujete prenajímateľovi s uvedením dôvodov, prečo žiadate o odklad a/alebo zníženie, v akej výške a na akú dobu. Ešte pred požiadaním je potrebné analyzovať, či dôvody odkladu a/alebo zníženia nájmu sú :

 • výsledkom vyššej moci (ak v nájomnej zmluve vyššia moc je definovaná a COVID sa za ňu považuje, potom možno očakávať zníženie/odklad nájmu, ak nie, potom nájomné sa platí naďalej)
 • výsledkom nemožnosti plnenia nájomnej zmluvy zo strany prenajímateľa. Nakoľko ste museli v súlade s opatrením ÚVZ (napr. obchodné centrum)  zavrieť, potom je problém na strane prenajímateľa a zníženie/odklad nájmu je náležitý. Ak nie a nájomca sám sa rozhodol z preventívnych dôvodov predmet nájmu neužívať, potom takýto nárok nie je náležitý.
 • výsledkom zmarenia účely zmluvy

Odklad nájmu, v kombinácii s jeho znížením na čas trvania pandémie, resp. istý časový úsek po jej oficiálnom skončení je potom otázkou dohody s prenajímateľom.Na strane nájomcu musia odznieť jednoznačne fakty o nemožnosti plniť si záväzky z nájomnej zmluvy, ako aj výhľad toho, ako si nájomca predstavuje ďalšiu spoluprácu s prenajímateľom po ukončení pandémie. 

2. možnosť

Parlament schválil 22.4. 2020 zákon z dielne Ministerstva spravodlivosti SR, ktorý prichádza s tzv. Inštitútom dočasnej ochrany. Predstavuje akési moratórium na záväzky, pričom žiadateľmi môžu byť subjekty, ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:

 • podnikatelia (FO aj PO), ktorým oprávnenie na podnikanie vzniklo pred 12.3.2020
 • k 12.3.2020 neboli v úpadku
 • ku dňu podania žiadosti u nich nie sú dôvody na ich zrušenie, nie sú v konkurze či reštrukturalizácii
 • v roku 2020 nerozdelili zisk alebo iné vlastné zdroje
 •  v roku 2020 okrem opatrení smerujúcich k zmierneniu následkov šírenia koronavírusu, neurobili iné opatrenie ohrozujúce ich finančnú stabilitu
 • vedú riadne účtovníctvo

Ako požiadať o dočasnú ochranu?

Vypíšete formulár Ministerstva spravodlivosti, ktorý bude dostupný na ich webstránke. Žiadosť následne podáte elektronicky na príslušnom súde podľa sídla/miesta vášho podnikania. Pripúšťa sa však výnimka pre fyzické osoby-podnikateľov podať žiadosť písomne.

Ak vaša žiadosť bude spĺňať predpísané náležitosti, súd vám bezodkladne poskytne dočasnú ochranu vydaním potvrdenia o poskytnutí dočasnej ochrany, ktoré sa zapíše v Obchodnom vestníku. Dočasná ochrana vám zanikne automaticky 1.10.2020 (ak ju vláda nepredĺži).

Aké sú účinky dočasnej ochrany?

 • prerušenie konkurzného a exekučného konania začatého po 12.3.2020 voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou
 • druhá zmluvná strana nemôže vypovedať zmluvu uzatvorenú s podnikateľom pod touto ochranou alebo od nej odstúpiť pre omeškanie s plnením, na ktoré jej vznikol nárok pred poskytnutím dočasnej ochrany
 • voči podnikateľovi pod ochranou prestávajú plynúť lehoty na uplatnenie nárokov z odporovateľných právnych úkonov
 • voči podnikateľovi pod touto ochranou nemožno začať výkon záložného práva vzťahujúceho sa na majetok podniku

Zobraziť celý príspevok na facebooku.


Autori: Odborník z oblasti poradenstva malým a stredným podnikom, reštrukturalizácie, získavania finančných prostriedkov, zostavovania rozpočtu, kontroly a podávania správ a odborníci z Centra lepšej regulácie.

Ďalšie články z oblasti financie: