Podpora internacionalizácie MSP

Lákajú vás veľtrhy a výstavy v zahraničí?

Cieľom ponúkanej služby je sprostredkovanie individuálnej účasti malých a stredných podnikov (MSP) na propagačných podujatiach (veľtrhoch a výstavách), ktoré by podnikom mali pomôcť v snahe preniknúť a presadiť sa na zahraničných trhoch. Cieľom je zapojenie MSP do medzinárodnej obchodnej výmeny.

Vyberte si prezentačné podujatie v zahraničí, ktoré najviac vyhovuje vašim požiadavkám. Zabezpečíme pre váš podnik v prípade naplnenia oprávnenosti požiadavky, všetko potrebné. Vrátane leteniek a výstavného stánku.

Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 
Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením registračného formulára alebo  osobne v Trade pointov v príslušnom samosprávnom kraji. Nájdete nás v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove a v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby. Balík služieb si môžete vyskladať sami. 

O účasti MSP rozhoduje dátum a čas registrácie nakoľko počet vystavovateľských miest na veľtrhoch a výstavách je limitovaný v závislosti od veľkosti výstavnej plochy.

Pri čerpaní vybraných služieb musia podniky preukázať, že činnosť spoločnosti priamo súvisí so sektorovým zameraním veľtrhu, resp. výstavy, ktorej sa plánuje zúčastniť a zároveň spĺňajú kritériá stanovené v schéme pomoci de minimis, uznesenia vlády SR č. 476 z r. 2015 a zákona číslo 336/2015 Z.z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.

Služby programu

 

Účasť individuálnych slovenských podnikov na prezentačných podujatiach

Predmetom služby je zabezpečenie individuálnej účasti MSP na tematicky vhodných veľtrhoch a výstavách, prezentačných podujatiach v rámci snahy pomôcť podnikom preniknúť či presadiť sa na zahraničných trhoch.

Výzva na podávanie žiadostí budú zverejňovaná v pravidelných intervaloch, rovnomerne pokrývajúcich časové obdobie realizácie národného projektu. Súčasťou výzvy bude aj katalóg odporúčaných medzinárodných veľtrhov a výstav.

Registrovaní klienti, spĺňajúci podmienky oprávnenosti, môžu požiadať o poskytnutie týchto služieb podaním riadne vyplnenej žiadosti vrátane povinných príloh. Kompletne vyplnenú žiadosť posúdi rozhodovacia komisia, špecificky zameraná  na tematiku podujatia, veľtrhu, výstavy v zahraničí.

So schváleným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí predmetnej služby. Všeobecne platí, že celková hodnota plnenia vo vzťahu k jednému podporenému MSP nepresiahne hodnotu stanovenú ako maximálna výška pomoci v konkrétnej výzve.

Po ukončení čerpania zazmluvneného rozsahu služieb je určený zástupca MSP povinný vypracovať a doručiť Prijímateľovi záverečnú správu s popisom prijatej služby a prínosu pre podnikateľa.

V prípade ďalších otázok kontaktujte najbližších pracovníkov našich Trade centier.

Ako sa prihlásiť?

Sledujte aktuálnu výzvu na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste získali na základe registrácie. Na základe vyplnenej žiadosti vás budeme kontaktovať.