Podpora internacionalizácie MSP

Spolupracujte a zvýšte svoj exportný potenciál

Chcete sa efektívne zapojiť do medzinárodnej obchodnej výmeny? Vzájomná kooperácia viacerých subjektov je šanca ako zvýšiť či zefektívniť váš internacionalizačný potenciál a zlepšiť vašu pozíciu na medzinárodnom trhu.

Cieľom aktivity nie je vytvárať samostatné alternatívne obchodné platformy, ale všetkými dostupnými prostriedkami zabezpečiť ich propagáciu. Napríklad osvetou cez informačné kanály SBA, vytváraním propagačných materiálov či krátkodobým odborným poradenstvom zameraným na propagáciu takéhoto typu združenia.

Máte záujem? Staňte sa klientom NPC a získajte tak prístup k bezodplatným službám, ktoré vám pomôžu posunúť vaše podnikanie na vyššiu úroveň.


Kto sa môže zapojiť?

Slovenské podniky v počiatočnom štádiu rozvoja alebo už existujúce zabehnuté podniky, ktoré spadajú do kategórie malých a stredných podnikov (MSP). Patria do nej podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov eur alebo celková ročná bilančná suma neprevyšuje 43 miliónov eur.

Podniky musia mať trvalý pobyt resp. sídlo na území Banskobystrického, Košického, Nitrianskeho, Prešovského, Trenčianskeho, Trnavského alebo Žilinského kraja. 

Služby v rámci programu môžu čerpať len registrovaní a overení klienti NPC, ktorí súčasne spĺňajú podmienky oprávnenosti cieľovej skupiny národného projektu Podpora internacionalizácie MSP.

Zaregistrovať sa môžete vyplnením online registračného formulára.  Prípadne osobne v Trade pointoch v Trnave, v Nitre, v Trenčíne, v Žiline, v Košiciach, Prešove alebo v Banskej Bystrici. Naši profesionálne vyškolení zamestnanci zároveň na mieste overia vaše údaje. V rámci registrácie vám bude pridelený identifikačný kód, prostredníctvom ktorého sa ako klient NPC budete môcť prihlásiť do služby.

Služby programu

Informačné podujatia a skupinové poradenstvo

Koná sa priebežne, počas celého obdobia realizácie projektu. Zameria sa na témy priamo spojené s propagáciou a tvorbou alternatívnych obchodných platforiem. Cieľom pomoci je obsiahnuť potreby MSP vo fáze rozvoja. Poradenstvo môžu realizovať interní aj externí spolupracovníci národného projektu. K dispozícii budú semináre, workshopy, prednášky či prezentácia príkladov úspešnej podnikateľskej praxe.

Krátkodobé individuálne poradenstvo

Snahou je poskytnúť individuálne odborné poradenstvo registrovaným a overeným klientom pri riešení ich operatívnych a čiastkových problémov pri možnom zapojení sa do platforiem. Cieľom je nájsť jednoduché návrhy postupu riešenia daného problému.

Služba sa realizuje formou konzultácie s jedným poradcom – fyzickou alebo elektronickou formou. Rozsah služby je 10 hodín

Ako sa prihlásiť?

Záujemca sa prihlási prostredníctvom výzvy zverejnenej na webovej stránke.

Sledujte aktuálne výzvy na tejto stránke, prípadne v aktualitách národného projektu a prihláste sa prostredníctvom vášho identifikačného kódu, ktorý ste získali na základe registrácie.  So schváleným žiadateľom bude uzatvorená Zmluva o poskytnutí predmetnej služby. Po ukončení čerpania zazmluvneného rozsahu služieb je určený zástupca MSP povinný vypracovať a doručiť Prijímateľovi záverečnú správu s popisom prijatej služby a prínosu pre podnikateľa.

V prípade ďalších otázok kontaktujte najbližších pracovníkov našich Trade centier.


Aktuálne výzvy

Aktuálne výzvy:

Krátkodobé individuálne poradenstvo - výzvu nájdete