Podpora internacionalizácie MSP

Cieľ projektu

Cieľom projektu je posilniť internacionalizačné kapacity malých a stredných podnikov (MSP). Podpora je zameraná na stimuláciu, rozvoj a rast MSP s cieľom posilniť  ich konkurencieschopnosť a postavenie v národnom hospodárstve, čo vytvára predpoklady pre ich úspešný prienik na zahraničné trhy. 

Ponuku služieb tvoria:

  • podpora účasti slovenských podnikateľov na veľtrhoch a výstavách v zahraničí a propagácia podnikateľského potenciálu v zahraničí,
  • propagácia prostredníctvom elektronických médií,
  • individuálne poradenstvo prispôsobené  potrebám podnikateľa,
  • semináre, workshopy zamerané na alternatívne obchodné a podporné platformy,
  • podpora pri získavaní grantov z komunitárnych programov EÚ,
  • služba zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti a rastu formou využitia e-commerce / e-biznis.