Podpora internacionalizácie MSP

 AKTUÁLNE VÝZVY

Výzva na Dlhodobé odborné projektové poradenstvo pre potreby zapojenia sa do komunitárnych programov EÚ 

Výzva ku Krátkodobému individuálnemu poradenstvu (všeobecné poradenstvo  + poradenstvo v oblasti alernatívnych obchodných platforiem) 

Výzva na predkladanie žiadostí o Dlhodobé individuálne poradenstvo (všeobecné poradenstvo) 

Výzva na predkladanie žiadostí o Dlhodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania) 

Výzva na predkladanie žiadostí o Krátkodobé individuálne poradenstvo (poradenstvo v oblasti využívania nástrojov elektronického podnikania)