Aktuality

 • 02.07.2019

  Aktuálne zmeny v legislatíve pre MSP

  Opäť Vám prinášame prehľad aktuálnych zmien v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť v posledných 3 mesiacoch. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti dva novo prijaté zákony upravujúce oblasti poskytovania pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe podnikateľom zo strany štátu a neprimerané zmluvné podmienky v obchode s potravinami. Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete TU.

 • 01.07.2019

  Malé a stredné podnikanie v číslach

  V dokumente Malé a stredné podnikanie v číslach v roku 2018 okrem iného nájdete informácie o vývoji početnosti MSP podľa odvetvového členenia i právnych foriem, vývoji ekonomických ukazovateľov, počtu vzniknutých a zaniknutých MSP, ako aj o vývoji miery podnikateľskej aktivity. Podrobnejšie sme sa zamerali na zhodnotenie vybraných kvantitatívnych ukazovateľov malého a stredného podnikania na úrovní jednotlivých krajov. Podrobnejšie informácie nájdete TU.

 • 27.06.2019

  Sprievodca iniciatívami na podporu MSP 2019

  Každoročne publikovaný informačný materiál poskytuje prehľad iniciatív na podporu malých a stredných podnikov. Prináša informácie o pomoci zo strany Európkej únie, štátych a finančných inštitúcií ako i súkromného sektora podľa jednotlivých poskytovateľov. Viac sa dozviete TU. 

 • 27.06.2019

  Jednoduchá spoločnosť na akcie pre STARTUP

  Máte podnikateľský nápad? Premýšľate nad začatím podnikania? V novom informačnom materiáli Vám priblížime právnu formu vhodnú pre startupy: Jednoduchú spoločnosť na akcie (j.s.a.). Pomôže Vám zorientovať sa v jej charakteristických znakoch, výhodách a nevýhodách, vysvetlí prečo je j.s.a. vhodná pre startup a poradí ako postupovať pri jej založení. Informačnú brožúru nájdete TU.

 • 29.05.2019

  Stretnutie Pracovnej skupiny

  V priestoroch SBA sa stretli členovia Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE, aby spoločne diskutovali o záveroch a zisteniach výstupov odboru výskumu podnikateľského prostredia.

  Pracovná skupina je zložená zo zástupcov SBA, Ministerstva hospodárstva SR, Zväzu mladých podnikateľov Slovenska ako aj Slovenského živnostenského zväzu a je zriadená ako poradný orgán v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First". 

 • 13.05.2019

  Ženy podnikateľky

  Napriek tomu, že  sa ženy zapájajú do kedysi čisto mužskej oblasti podnikania, stále je mnoho prekážok, ktorým musia čeliť.  V spracovanej analýze Vám okrem spomínaných prekážok ponúkame  bližší pohľad na postavenie žien podnikateliek nielen  v rámci regiónov SR ,ale aj vo vybraných krajínách EU. Viac nájdete TU.

 • 03.05.2019

  Zapojenie MSP do medzinárodných aktivít

  Nová publikácia Regulácia internacionalizácie z pohľadu postavenia MSP v EU a SR   poskytuje  ucelený obraz o MSP a ich postavení v rámci expanzie na zahraničný trh. Zároveň poukazuje  na význam internacionalizácie MSP a potrebu zintenzívnenia jej podpory. Primárnym aspektom posúdenia je ekonomické a právne prostredie s ohľadom na internacionalizáciu slovenských MSP pôsobiacich najmä na jednotnom trhu EÚ, kde hlavnú úlohu zohráva zahraničný obchod.

 • 03.05.2019

  Pridaj sa k nám!

  Máš ambíciu pracovať v našom analytickom tíme? Naštartuj svoju kariéru u nás! Podrobnosti nájdeš kliknutím na odkazy:  junior analytik/dátový analytik a senior analytik. Tešíme sa na Teba!

 • 15.04.2019

  Aktuálny prehľad zmien v legislatíve

  Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na zmeny v legislatíve, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2019 do 31.03.2019. Z množstva prijatých zákonov sme vybrali tie najdôležitejšie, ktoré so sebou prinášajú vznik, zmenu a zánik práv a povinností podnikateľským subjektom. Okrem iného, dávame do pozornosti 4 novo prijaté zákony  v oblasti poistenia, cestovného ruchu, hazardných hier a registra mimovládnych organizácií . Podrobné spracovanie novelizácií zákonov nájdete TU.

 • 11.04.2019

  Dopad a účinky verejnej podpory na MSP

  V podmienkach Slovenska je implementovaných množstvo podporných opatrení, ktorých priamym či nepriamym cieľom je aj podpora malých a stredných podnikov. Vytvorenie nových, ako aj ďalšie rozvíjanie podporných nástrojov pre podnikateľov môže napomôcť dlhodobo udržať rast hospodárstva a podporiť zamestnanosť. 

  Hlavným zámerom analýzy je zhodnotiť a kvantifikovať dopad a účinky verejnej podpory na MSP, zmapovať postoje malých a stredných podnikov k využívaniu podporných opatrení, preskúmať bariéry vo využívaní, či porovnať stav a mieru využívania podporných programov v SR s ostatnými členskými krajinami EÚ. Efektívnosť podporných programov v číslach.

 • 05.04.2019

  Audit hodnotenia uplatňovania princípov SBAfE

  Zverejnili sme pre Vás aktualizovaný analytický dokument, ktorý hodnotí postavenie Slovenska podľa jednotlivých princípov iniciatívy Small Business Act for Europe (SBAfE), ktorá je základným rámcom pre politiku EÚ v oblasti malých a stredných podnikov. Audit hodnotenia v číslach►

 • 01.04.2019

  Metodika využitia ukazovateľov MSP

  Cieľom vypracovaného Metodického dokumentu o využívaných kvantitatívnych ukazovateľoch MSP je sumarizácia hlavných kvantitatívnych ukazovateľov, metodiky ich spracovania a použitých dátových zdrojov, ktoré sú využívané v pravidelných štatisticko-analytických dokumentoch vypracovaných v rámci národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“. 

 • 25.03.2019

  Podnikanie žien v regiónoch SR

  V rámci monitorovania podnikateľského prostredia sme sa tentokrát venovali  "Ženám  podnikateľkám na Slovensku". Cieľom regionálneho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Banskej Bystrici, bolo priblížiť aktuálny stav ich podnikateľskej aktivity, vnímané bariéry a možnosti podpory podnikateliek na Slovensku. Bližšie informácie nájdete TU

                                                         

 • 04.03.2019

  Možnosti finančnej podpory pre MSP

  Chcete sa dozvedieť viac o možnostiach finančnej podpory pre MSP? Pripravili sme pre Vás informačný materiál, ktorý poskytuje prehľad o alternatívnych zdrojoch financovania pre MSP (súkromní investori, štátna pomoc a EÚ), možnostiach ich využitia a ďalšie užitočné informácie pre vybrané subjekty. Celý dokument nájdete TU. 

 • 31.12.2018

  Správa o stave MSP v SR v roku 2017

  Správa o stave MSP (TU) predstavuje základný dokument mapujúci stav a vývoj podnikateľského prostredia SR vo vzťahu k MSP. Cieľom je prezentovať aktuálny stav a zachytiť vývoj podnikateľského prostredia za obdobie predchádzajúceho roka. Zároveň predstavuje ucelený prehľad aktivít na podporu MSP, vrátane podpory SBA voči MSP, jej vyhodnotenie. Navyše identifikuje aj návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia, ako aj návrhy opatrení štátnej/verejnej podpory sektora MSP v nadväznosti na princípy iniciatívy SBAfE. Správa o stave MSP v číslach     

                                                                                                          

 • 05.12.2018

  Prvá Výročná konferencia v rámci projektu

  Národný projekt Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu "Think Small First" organizoval pre odbornú verejnosť Výročnú konferenciu s cieľom odprezentovať jeho výstupy a činnosti. V spolupráci s Fakultou manažmentu UK boli tiež predstavené výsledky prieskumu GEM za rok 2017. Prínosom pre všetkých zúčastnených boli aj informácie Centra lepšej regulácie, Združenia mladých podnikateľov Slovenska a Slovenského živnostenského zväzu. Bližšie informácie nájdete TU.

 • 24.10.2018

  Inkluzivita podnikania znevýhodnených skupín

  Zverejnili sme pre Vás analýzu pod názvom Vývoj a potenciál inkluzivity podnikania znevýhodnených skupín na trhu prácev ktorej je podrobne analyzovaný  stav a vývoj MSP spomedzi znevýhodnených skupín obyvateľstva na Slovensku. Ďalšou z analyzovaných oblastí je aktívna politika trhu práce so zameraním na podporu vzniku MSP z radov znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a tiež podpora už existujúcich MSP zamestnávajúcich znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.