REGIONÁLNE PODUJATIA

Jednou z podaktivít Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ je aj prezentácia výsledkov projektu cieľovým skupinám. Prostredníctvom odborných regionálnych koordinátorov sa vykonáva priame zisťovanie názorov, stanovísk a skúseností zástupcov malých a stredných podnikov a kompetentných inštitúcií, a  následne sa využívajú pri vypracovávaní analýz odzrkadľujúcich aktuálne témy dotýkajúce sa MSP. Súčasne sa prezentujú analytické výstupy, prieskumy a informačné materiály spracovávané tímom Národného projektu. 

 

Hlavnou témou analýz je zmapovanie aktuálneho stavu systému duálneho vzdelávania (SDV) v jednotlivých 7 krajoch SR. Priamo sa zameriavajú na:

 • zistenie stavu zapojenia malých a stredných podnikov do SDV
 • prieskum názorov MSP a zástupcov stredných škôl zapojených do SDV
 • identifikovanie slabých a silných stránok SDV v období 2015-2018
 • zanalyzovanie vplyvov SDV na podnikateľské prostredie
 • návrhy opatrení na zvýšenie účasti MSP v SDV
 • predpoklad vývoja SDV a jeho vízia

Regionálne podujatia jún 2018

V mesiaci máj 2018 bol v jednotlivých 7 krajoch SR uskutočnený prieskum medzi MSP a strednými školami zapojenými do SDV k vybraným okruhom témy a následne boli zorganizované „Diskusie pri okrúhlych stoloch“ v troch mestách: Prešov, Nitra a Trenčín. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia:

 • MSP a stredných škôl priamo zapojených do SDV v období 2015-2018
 • ŠIOV – Štátneho inštitútu odborného vzdelávania
 • Odborov školstva jednotlivých VÚC - Vyšších územných celkov
 • SOPK – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • CPPPaP – Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

V súvislosti s vypracovávaním Analýzy systému duálneho vzdelávania v SR sa Prešove 19.06.2018 uskutočnilo regionálne podujatie - diskusia pri okrúhlom stole. Zástupcovia zo strany zapojených firiem, škôl a inštitúcií živo a so záujmom diskutovali o aktuálnom stave a budúcnosti systému duálneho vzdelávania. Odborný regionálny koordinátor Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia za Prešovský a Košický kraj Renáta Madzinová predstavila činnosť Národného projektu a výsledky prieskumu SDV vykonávaného v máji 2018 medzi školami a firmami v Prešovskom a Košickom . Následne priblížila dobré príklady zo zahraničia, z krajín kde majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti, a ktoré môžu byť vzorom pri rozvíjaní SDV v SR. Všetci účastníci sa aktívne zapojili do priebehu podujatia a vzhľadom k bohatému zastúpeniu prítomných z rôznych oblastí bola rôznorodosť názorov a uhlov pohľadu na danú tematiku prínosom pre všetky strany.

V Trenčíne sa regionálne podujatie - diskusia pri okrúhlom stole organizovanom v rámci Analýzy systému duálneho vzdelávania v regiónoch SR uskutočnila 22.06.2018. Po úvodnej časti, kde boli odborným  regionálnym koordinátorom pre Trenčiansky a Žilinský kraj M. Řádkom odprezentované hlavné činnosti SBA a NP Monitoring podnikateľského prostredia sa k téme systému duálneho vzdelávania prezentáciami, názormi a skúsenosťami vyjadrili zástupcovia vyššieho územného celku TSK, ŠIOV, SOPK, CPPPaP, zapojených škôl a firiem. Spoločne identifikovali najpálčivejšie problémy SDV, jeho výhody a nevýhody, prekážky vo väčšom zapojení žiakov do systému a hľadali spoločné riešenia.

V Nitre sa 20.06.2018 z iniciatívy Národného projektu  Monitoring podnikateľského prostredia uskutočnilo v rámci Analýzy systému duálneho vzdelávania v regiónoch SR regionálne podujatie - diskusia pri okrúhlom stole. Odborný regionálny D. Štefánik za kraje NR, TT a BB informoval o činnosti NP Monitoring podnikateľského prostredia a aktivitách SBA. Boli predstavené výsledky prieskumu realizovaného v  7 krajoch SR medzi školami a malými a strednými podnikmi  zapojenými do systému duálneho vzdelávania. Obšírnejšie bola zo strany ŠIOV odkomunikovaná novela zákona č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní účinná od 01.09.2018 a boli aktívne diskutované zmeny, ktoré prináša. Informácie zozbierané z prieskumu uskutočneného v máji 2018 ako aj odprezentované názory a postrehy na stretnutí budú jedným z podkladov pri vypracovávanej analýzy.

Hlavným cieľom je analyzovať súčasný stav podnikania mladých, ich postoj a ambície vo väzbe na  podnikateľskú aktivitu v regiónoch SR.  Súčasťou analýzy je:

 • teoretická časť, kde je základné vymedzenie podnikavosti, teoretické súvislosti vzdelávania, stav a vývoj vybraných   ukazovateľov v SR a ďalších krajinách V4
 • štatisticko-analytická časť, analýza stavu a vývoja vybraných ukazovateľov v regiónoch SR + komparácia
 • kvantitatívny prieskum a výsledky z regionálneho pohľadu
 • hlavné zistenia z diskusných stolov, syntéza + interpretácia
 • závery a odporúčania

V mesiaci október 2018 bol v 7 krajoch SR uskutočnený kvantitatívny prieskum na stredných a vysokých školách a následne v novembri boli zorganizované „Diskusie pri okrúhlych stoloch“ v troch mestách: Prešov, Nitra a Trenčín. Na stretnutiach sa zúčastnili zástupcovia:

 • stredných a vysokých škôl
 • mladých podnikateľov
 • Združenia mladých podnikateľov Slovenska
 • zástupcovia Mikropôžičkového programu SBA 
 • zástupcovia ÚPSVaR
 • SOPK – Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory
 • CPPPaP – Centier pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

Dňa 15.11.2018 v Trenčíne sa na pozvanie regionálneho odborného koordinátora M. Řádka, uskutočnilo regionálne stretnutie na tému „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“. Pozvanie na stretnutie prijali zástupcovia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenského živnostenského zväzu, Združenia mladých podnikateľov Slovenska, mladí podnikatelia, zástupcovia z Obchodnej akadémie v Trenčíne a tiež regionálni koordinátori NP NPC v regiónoch. M. Řádek priblížil výsledky kvantitatívneho prieskumu uskutočneného na stredných a vysokých školách v rámci Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja, pričom všetci zúčastnení následne predostreli svoje postrehy, skúsenosti, ako aj návrhy na zlepšenie v rámci predmetnej témy. Prostredníctvom vyjadrení všetkých zúčastnených vyplynuli závery, ktoré sú prínosné pre účely pripravovanej analýzy „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“.

V súvislosti s pripravovanou analýzou na tému „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“ sa v Prešove, dňa 13.11.2018 uskutočnila diskusia pri okrúhlom stole. Hlavným organizátorom stretnutia bola R. Madzinová, regionálny odborný koordinátor NP Monitoring, za Prešovský a Košický samosprávny kraj. Na stretnutí odzneli informácie o aktuálne spracovávanej regionálnej analýze, pričom bližšie boli zamerané na výsledky kvantitatívneho prieskumu uskutočneného na stredných a vysokých školách. Na stretnutí sa zúčastnili mladí začínajúci a etablovaní podnikatelia, zástupcovia vzdelávacích inštitúcií, ako aj inštitúcií na podporu podnikania. Daná problematika bola podnecujúca pre všetkých zúčastnených, pričom boli zodpovedané rôzne nedoriešené otázky a diskusiou tak došlo k ich zodpovedaniu a návrhom riešení. 

Dňa 15.11.2018 sa v Nitre uskutočnilo regionálne stretnutie pri okrúhlom stole s cieľom priblížiť výsledky kvantitatívneho prieskumu na stredných a vysokých školách a zároveň získať a vymeniť si informácie a názory v témach týkajúcich sa pripravovanej analýzy  „Podnikateľský potenciál mladých v regiónoch SR“. Regionálny odborný koordinátor za Trnavský, Nitriansky a Banskobystrický samosprávny kraj D. Štefánik prezentoval výsledky uskutočneného prieskumu a následne v ďalších prezentáciách zúčastnených strán a diskusii odzneli podnetné názory a skúsenosti, ktoré sú prínosom pri vypracovaní danej analýzy.

V rámci národného projektu „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu Think Small First“ sa v Banskej Bystrici dňa 21.03.2019 uskutočnilo regionálne podujatie k analýze na tému „Podnikanie žien v regiónoch SR". Účastníkmi moderovanej diskusie boli skúsené ako i začínajúce podnikateľky a zástupkyne viacerých inštitúcií, združení a platforiem, ktorých sa uvedená problematika týka a sú aktívne v podpore podnikania. Pozvanie prijali zástupkyne Slovenského živnostenského zväzu, Top centra podnikateliek, ÚPSVaRu, SOŠ Podnikania v Banskej Bystrici, Občianskeho združenia Podnikanie - ženy Žilina.

Na stretnutí boli diskutované témy, ktoré sú obsahom analýzy a taktiež boli odprezentované predbežné výsledky prieskumu, ktorý sme uskutočnili v prvom kvartáli 2019 s cieľom identifikovať spoločné a rozdielne znaky podnikania žien v regiónoch SR.

Analýza sa zaoberá teoretickými súvislosťami v oblasti podnikania žien, otázkami nezamestnanosti a priemernej mzdy žien, či komparáciou štatistických ukazovateľov na úrovni regiónov a ďalších krajín EÚ.

Ciele analýzy sú zamerané na:

 • prezentáciu súčasného postavenia žien podnikateliek na úrovni jednotlivých regiónov Slovenska
 • identifikáciu motivácie žien pri začatí, rozvoji a expanzii svojho biznisu
 • identifikáciu faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zosúladenie pracovných (podnikateľských) a súkromných povinností (rodina, vzdelávanie, voľný čas)
 • identifikáciu hlavných bariér podnikania
 • identifikáciu nástrojov na podporu podnikania žien
 • diskrimináciu žien v podnikaní
 • význam vzdelávania, inšpirácie, kooperácie a networkingu vo vzťahu k podnikaniu