PRACOVNÁ SKUPINA PRE IMPLEMENTÁCIU PRINCÍPOV "SMALL BUSINESS ACT"

Pracovná skupina pre implementáciu princípov „Small Business Act“  je zriadená ako odborná platforma vytvárajúca podmienky na zabezpečenie prenosu informácií a návrhov spojených s uplatňovaním princípov SBAfE zo strany Európskej komisie a podnikateľskej obce na príslušné orgány verejnej správy prostredníctvom zberu návrhov, stanovísk a postojov k realizácii politiky podpory malých a stredných podnikov v SR. 

Pracovná skupina prerokováva stav a vývoj v oblasti podpory malých a stredných podnikov ako aj odporúčania na zlepšenie podnikateľského prostredia v súlade s  princípmi SBAfE. Činnosť pracovnej skupiny zabezpečuje Slovak Business Agency, Odbor výskumu podnikateľského prostredia a je jednou z náplní Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“.

1. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE sa uskutočnilo 15.03.2018. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia mladých podnikateľov Slovenska, zástupkyňa Slovenského živnostenského zväzu a členovia Pracovnej skupiny z radov Slovak Business Agency. V úvode bola T. Smoroňovou, odborníčkou na úrovni senior analytik a L. Birasovou, hlavnou projektovou manažérkou predstavená činnosť Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“, účel vzniku Pracovnej skupiny a predstavené princípy SBAfE. Následne boli bližšie opísané činnosti vyplývajúce z troch hlavných podaktivít Národného Projektu, pričom sa najväčší dôraz kládol na podaktivitu č. 3 - na poskytnutie informácií k obsahu a stavu rozpracovanosti analytických a informačných materiálov.

Všetkým zúčastneným bol poskytnutý priestor na prednesenie návrhov k obsahovej stránke ťažiskových tém prebratých na 1. stretnutí Pracovnej skupiny, ako aj  iniciatívnych podnetov k štruktúre a obsahu výstupov Národného Projektu.   

02.10.2018 sa v priestoroch SBA uskutočnilo 2. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia z Ministerstva hospodárstva SR a Združenia mladých podnikateľov Slovenska, zástupkyňa Slovenského živnostenského zväzu, členovia Pracovnej skupiny z radov Slovak Business Agency a prizvaní externí členovia PS.

Analytici odboru výskumu podnikateľského prostredia v prezentáciách predstavili nosné, aktuálne vypracovávané analytické výstupy, pričom sa naväčší priestor poskytol prezentácii novovzniknutej Analýze efektívnosti podporných porgramov pre MSP za rok 2017 a Analýze systému duálneho vzdelávania. Následne bol členom PS poskytnutý priestor na prednesenie návrhov k ich obsahovej stránke. V diskusii sa členovia vyjadrovali k predneseným témam a ich návrhy budú zapracované a zohľadnené pri ďalších činnostiach odboru.   

V priestoroch SBA sa 29.05.2019 uskutočnilo 3. stretnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE. Prítomným členom prizvaní analytici odboru výskumu podnikateľského prostredia predstavili závery z prieskumov realizovaných v roku 2018, ako aj hlavné závery a zistenia z výstupov realizovaných za posledné obdobie. Hlavným bodom v prínosnej diskusii bol rozpracovaný dokument k Analýze efektívnosti podporných programov pre MSP za rok 2018.