1_b.png

Zvládnite situácie, v ktorých ide o veľa!

17_08_Zvládnite-situácie,-v-ktorých-ide-o-veľa_AP_KE--(FB-cover).jpg

 

Poznáte to, už si myslíte, že vás nič neprekvapí, ale druhá strana ponúkne argument, ktorý vás úplne odrovná! Naučte sa, ako hravo zvládať vypäté situácie vo vašom budúcom biznise, prezentovať svoje myšlienky a získať si dôveru potenciálnych obchodných partnerov.

ČO SA DOZVIETE

  • prečo sa dejú a ako zvládať náročné situácie tak, by neutrpeli ľudské vzťahy
  • ako podávať argumenty a klásť otázky efektívnym spôsobom
  • ako prezentovať a udržať svoju podnikateľskú víziu, aby zaujala a presvedčila

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Matúš Jarečný - je spoluzakladateľom vzdelávacej spoločnosti a značky SUVko Coaching, ktorá pôsobí na trhu od roku 2013. Sprevádza ľudí odhalením ich skrytého potenciálu, ktorí sú v top manažmente alebo strednom manažmente. Používa pragmatický prístup, ktorým nachádza na každú situáciu konkrétny soft skills nástroj. Jeho lektorská prax bola ocenená v prestížnej ankete Lektor roka, kde získal špeciálne ocenenie Young Talent za rok 2018 (Lektor roka do 30 rokov za rok 2018).

KEDY?

17.8.2021

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 12.8.2021 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené