1_b.png

Zo sna sa stala skutočnosť - Vlas Mejker

26_8 Zo sna sa stala skutočnosť - Vlas Mejker_AP PO (FB cover).jpg

 

Vypočujte si podnikateľský príbeh o tom, ako vznikalo jedno z najúspešnejších kaderníctiev v Prešove. Jeho majitelia porozprávajú o vzniku kaderníctva Vlas Mejker a čím všetkým s museli prejsť.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako vznikol nápad podnikať v oblasti kaderníckych služieb
  • Ako sa zo sna stala skutočnosť
  • Ako sa im podarilo vybudovať jedno z najúspešnejších kaderníctiev v Prešove
  • Čo plánujú ďalej a kam sa budú ich podnikateľské kroky uberať

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Matúš Marton – Jeden zo zakladateľov úspešnej značky Vlas mejker, ktorý sa venuje hlavne marketingovej, obchodnej a propagačnej stránke fungovania tohto podnikateľského projektu.

HOSŤ PODUJATIA

Nikol Martonová – Majiteľka salónu Vlas Mejker a hlavná „Vlas Macherka“, ktorá má na starosti tím, vzdelávanie a odborný rozvoj salónu

KEDY

26.8. 2020

17:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 25.8. 2020 do 20:00 hod.


Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4. Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Motivačná aktivita ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.