1_b.png

Živnosť alebo s.r.o.?

cover_21.9.-Živnosť-alebo-s.jpg

 

Pri hľadaní správnej odpovede na túto otázku Vám radi pomôžeme na našom podujatí. Priblížime vám špecifiká, rozdiely oboch právnych foriem a tiež ako správne narábať s osobnými údajmi klientov, zamestnancov a spotrebiteľov.

ČO SA NAUČÍTE? 

  • ako dlho trvá a stojí založenie živnosti a s.r.o.
  • ako je to s ochranou majetku a ručením
  • ako sa správať k dátam – ochrana osobných údajov klientov / zamestnancov
  • ochrana osobných údajov spotrebiteľa

VAŠÍM LEKTORKOM BUDE

JUDr. Tatiana Mičudová, PhD. – V praxi pôsobí ako zodpovedná osoba pre whistleblowing aj ako zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov (DPO). Pôsobila aj ako advokátsky koncipient, externý vysokoškolský učiteľ a aj na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Publikuje články najmä z odvetvia whistleblowingu, pracovného práva, autorského práva, ochrany osobných údajov, či občianskeho a obchodného práva.

KEDY?

21.9. 2023

16:00 - 19:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency

Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC

Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov: 

  • v listinnej podobe  - osobne v deň konania podujatia
  • v elektronickej podobe, podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na e-mail: ap@npc.sk

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP 

Návod na používanie KEP

Ukončenie registrácie: 19.9.2023 do 23:59  alebo do naplnenia kapacity podujatia

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV JE LIMITOVANÝ

KONTAKTY: ap@npc.sk alebo +421 2 20363224Účasť je bezplatná. Počet miest je limitovaný.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci podaktivity 1.2 Akceleračný program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt v Bratislavskom kraji. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja. 

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené