1_b.png

Získajte daňové úľavy – ako nasadiť nástroje Superodpočet a PatentBOX vo firme

19_11_Superodpočet a Patent Box_RP(FB cover).jpg

 

Novela zákona z roku 2015 umožňuje firmám znížiť základ dane a uhradiť nižšiu daň z príjmu. Na trhu sú dva nástroje pre uplatnenie daňovej úľavy - Superodpočet a PatentBOX. Superodpočet umožňuje znížiť vypočítaný základ dane o 100% výdavkov (nákladov), ktoré boli vynaložené na aktivity súvisiace s výskumom a/alebo vývojom. PatentBOX umožňuje získať oslobodenie od dane z príjmu vo výške 50% z tržieb za predaj softvéru alebo odplát za využitie patentu alebo úžitkového vzoru. V rámci seminára si prejdeme aktuálny legislatívny rámec a podmienky pre nasadenie obidvoch daňových úľav vrátane príkladov a skúseností z praxe.

O ČOM BUDEME HOVORIŤ?

 • ako fungujú Superodpočet a PatentBOX
 • pre aké firmy sú nástroje vhodné
 • administratíva, problémy
 • kto si uplatňuje daňové úľavy a ako vyzerajú Benchmark informácie za roky 2015 až 2018
 • praktické ukážky projektov
 • tipy, rady, skúsenosti a zistenia z praxe
 • nové usmernenia z finančnej správy, pripravované legislatívne zmeny
 • diskusia

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ?

 • štatutári, finanční riaditelia, účtovníci, osoby zodpovedné za R&D (Research and Development), V&V (výskum a vývoj) a všetci, ktorých téma zaujíma
 • seminár je vhodný pre malé a stredné firmy podnikajúce najmä v oblastiach informačných technológií, výroby, automotive, energetiky, farmácie, logistiky, spracovania odpadov. Tiež pre ďalšie oblasti podnikania v ktorých firmy musia dynamicky reagovať na zmeny trhu a pre udržanie konkurencieschopnosti musia vytvárať nové produkty a služby

PROGRAM

9:00 – 10:00 - príchod, registrácia a networking

10:00 – 13:00 - seminár

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Radovan LUCINA, MBA pôsobí v spoločnosti PFCEU s.r.o. na pozícii CFO. Je aktívny hodnotiteľ výskumných, vývojových a inovatívnych projektov (Brusel, Štuttgart). Téme daňových úľav, podpore R&D a hodnoteniu inovácií sa venuje od roku 2012. Realizoval viac ako 50 projektov zameraných na nástroje Superodpočet a PatentBOX. Zameriava sa najmä na firmy podnikajúce vo výrobe, IT a energetike.

KEDY?

19.11.2019, 10:00 - 13:00 hod.

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 18.11.2019 do 13:00

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Kontakt: rp@npc.sk

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Seminár, ako jedna z foriem informačných a popularizačných aktivít, sa organizuje v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861

PODMIENKY:

Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
 • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti)

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.3 Stážový program a 1.4 Inkubačný program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránke www.npc.sk

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené