1_b.png

Ženy v biznise

22_9_Ženy-v-biznise_PO-(FB-baner).jpg

 

Networking pre všetky aktívne ženy, ktoré sa chcú spájať, spolupracovať, inšpirovať seba aj ostatné ženy okolo seba.

ČO SA DOZVIETE

  • Štatistiky o ženách podnikateľkách v porovnaní s mužmi,
  • Progres v oblasti financovania startupov založených ženami,
  • Komunikácia a vyjednávanie,
  • Ako pripraviť a úspešne odprezentovať svoj „pitch“, teda obchodný návrh,
  • Získanie investície a predajné techniky,
  • Prezentovanie vlastných podnikateľských nápadov,
  • Výmena kontaktov prostredníctvom riadeného networkingu,

 

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Lenka Hlinková - je spoluzakladateľkou firmy Selfactory, ktorá sa zameriava na vzdelávanie a poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií. V IT pracuje 13 rokov, z toho 2 roky v Londýne ako Digital Project Manager pre prestížnych klientov. V roku 2018 vydala knihu Ženský algoritmus (Slovart), ktorou povzbudzuje ženy k práci v sektore informačných technológií.

Jakub Horváth – venuje sa online marketingu viac ako 5 rokov. Aktuálne je Google Certified Trainer pre oblasť #IamRemarkable. Na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove vyučuje predmety v rámci špecializácie digitálny marketing. Pôsobí tiež ako freelance copywriter, social media a PR konzultant. Poskytuje poradenstvo ako špecialista na online marketingovú stratégiu pre začínajúcich podnikateľov

KEDY

22.9. 2020

16:00 – 19:00 hod.

KDE

Národné podnikateľské centrum v Prešove

Budova UniCentrum (2.poschodie)

Kúpeľná 6

080 01 Prešov

KONTAKT

Tím Akceleračného programu NPC Prešov: ap.po@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 21.9. 2020 do 20:00 hod.


Networking – podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ, s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja.

Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít ( vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

Networking – podpora sieťovania, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.