1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (Erasmus+)

27_5 Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ_RP FB cover.jpg

 

Pozývame vás na seminár zameraný na Erasmus+, kde dostanete konkrétne rady z praxe, ako využiť nástroje tohto komunitárneho programu. Doposiaľ uspela nejedna slovenská firma. Bude tá vaša ďalšia?

ČO SA DOZVIETE?

  • ako pripraviť a podať návrh do Erasmus+?
  • čo je kľúčové pre úspešný návrh projektu?
  • ako pútavo odprezentovať firmu a návrh projektu?
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency?

KTO JE VÁŠ LEKTOR?

Ing. Peter Huray je aktívny v projektovom manažmente Erasmus+ (Youth in Action). V tejto oblasti pôsobí od roku 2010 ako projektový manažér, externý metodik a školiteľ pre Národnú agentúru Programu Erasmus+ pre oblasť mládeže a športu, IUVENTA. Absolvoval viacero významných vzdelávacích podujatí cez TCA aktivity NA Iuventa a tréningových kurzov SALTO, pôsobí ako ambasádor kvality pre vzdelávacie mobility siete Council of Europe a SALTO NAs.

KEDY?

27.5.2020

9:00 – 13:00 hod

KDE?

online

Kontakt: RPint@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Účasť je bezplatná. Ukončenie registrácie 25.5.2020, 10:00 hod.


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

  • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
  • spĺňa definíciu malého a stredného podniku
  • má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji
  • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené