1_b.png

Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ (EIC Accelerator)

19_2 Zapojte sa do komunitárnych programov EÚ_RP FB cover RP.jpg

 

Pozývame vás na praktický seminár zameraný na EIC ACCELATOR, kde sa dostanete konkrétne rady z praxe, ako tento nástroj HORIZONT 2020 využiť. Doposiaľ uspela nejedna slovenská firma. Bude tá vaše ďalšia?

ČO SA DOZVIETE?

  • ako pripraviť a podať návrh do EIC ACCELERATOR?
  • čo je kľúčové pre úspešný návrh projektu?
  • ako pútavo odprezentovať firmu a návrh projektu?
  • akú formu podpory môžete získať od Slovak Business Agency?

KTO SA VÁM PREDSTAVÍ

Ing. Ivan Filus je inovačný expert a konzultant pre inovatívne firmy a výskumné organizácie. Vyše 20 rokov pôsobí v spoločnosti BIC Bratislava, ktorá sa venuje podpore inovácií vo firmách a regiónoch. Je administratívnym koordinátorom zastúpenia celosvetovej siete Enterprise Europe Network na Slovensku. 20 rokov pôsobí v štruktúrach Slovenskej republiky pre rámcové programy Európskej únie pre výskum a vývoj. V rámci programu Horizont 2020 je nominovaný ako Národný kontaktný bod pre oblasť „Inovácie v MSP“ a „Prístup k rizikovému financovaniu“. Schéme EIC ACCELERATOR (predtým známy ako SME Instrument) sa venuje už od jej vzniku v roku 2013. Od roku 2016 je autorom internetovej stránky www.InnoNews.blog, kde sa venuje inovačným témam vrátane HORIZONT 2020.

KEDY?

19.2.2020

14:00 – 18:00 hod

KDE?

Slovak Business Agency
Národné podnikateľské centrum - Coworking NPC
Karadžičova 2, Twin City Blok A
811 09 Bratislava

Kontakt: RPint@npc.sk

www.npc.sk, www.sbagency.sk

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Počet miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

Ukončenie registrácie 17.2.2020


Informačné a popularizačné aktivity: Špeciálne obsahovo zamerané semináre pre zapájanie MSP do komunitárnych programov EÚ sa organizujú v rámci podaktivity 1.5 Rastový program, Národného projektu NPC II – BA kraj. Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY - PODNIKATELIA:

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Tento odborný seminár sa realizuje v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.5 Rastový program.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené