1_b.png

Zákonník práce aktuálne

10.04. Zákonník práce aktuálne_RP_ŽILINA(FB cover).jpg

 

Povinnosti v Zákonníku práce sa týkajú každého podnikateľa. Vyvarujte sa zbytočných chýb pri uzatváraní, realizovaní a ukončovaní pracovnoprávnych vzťahov a príďte si rozšíriť vedomosti o právach a povinnostiach účastníkov pracovnoprávnych vzťahov na náš bezplatný seminár.

ČO SA DOZVIETE

  • základné pojmy Zákonníka práce, definícia závislej práce
  • predzmluvné vzťahy, typy pracovnoprávnych vzťahov, vznik pracovnoprávneho vzťahu a vznik pracovného pomeru, náležitosti pracovnej zmluvy, skúšobná doba, dočasné pridelenie zamestnancov, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
  • výklad a definícia pojmov pracovný čas, mzda, dovolenka, prekážky v práci, ochrana práce a sociálna politika
  • formy skončenia pracovného pomeru (spôsoby, výpovedná doba, odstupné, odchodné)

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Zuzana Hajdúchová - pôsobí ako štátny radca v oblasti vykonávania štátneho dozoru nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov (štátnozamestnanecké vzťahy, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania) a záväzkov, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmlúv.

KEDY

10.04.2019

09:00 - 13:00 hod.

KDE

Výskumné centrum Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 08.04.2019 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.