1_b.png

Základy práce s CNC frézou

1.png

 

Ak máte záujem dozvedieť sa niečo o práci na CNC fréze a zároveň si chcete vytvoriť  niečo originálne pre seba, alebo svojich blízkych, zarezervujte si svoje miesto. Náš šikovný lektor vás naučí navrhnúť a spracovať drevený stojan na telefón s vlastným dizajnom.

PROGRAM WORKSHOPU:

V časti Úvod do CNC frézovania začneme krátkou teóriou a princípom fungovania CNC frézy. Povieme si široké možnosti využitia tohto stroja, aké typy materiálov vieme na ňom opracovať a aký je potrebný softvér pre jeho ovládanie.

V praktickej časti prejdeme na základy 2D modelovania v Corel Draw, od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotový 2D model stojana. Následne si návrh presunieme do programu Aspire, kde navrhneme dráhy frézy pre vyrezanie prototypu. Potom necháme pracovať frézu, ktorá predlohu spracuje a vyreže jednotlivé časti z dreva. Vo finále ich zložíme a už len otestujeme.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 18. augusta 2020 v čase od 17:30 do 21:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou

- nainštalovaný Corel Draw program alebo jeho Trial verzia na 15 dní

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA

Ak máte záujem iba o teoretickú časť „Úvod do CNC frézovania“, prihlasujte sa na https://www.npc.sk/sk/events/uvod-do-cnc-frezovania/

Ak absolvujete „Úvod do CNC frézovania“, môžete sa prihlásiť aj na https://www.npc.sk/sk/events/zaklady-prace-s-cnc-frezou/.

Absolvovať samostatne iba druhú časť – Základy práce s CNC frézou – nie je možné. 

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené