1_b.png

Základy budovania startupov

12_8 Základy budovania startupov AP PO (FB cover).jpg

 

Láka vás svet budovania startupov z teoretickej aj praktickej roviny? Zaujíma vás spôsob, ako rozmýšľať, čo robiť v začiatkoch a čomu sa naopak vyvarovať? Tak potom by ste určite nemali chýbať na tomto podujatí, kde vám pomôžeme pretaviť konkrétnu myšlienku v reálny inovatívny nápad.

ČO SA DOZVIETE

  • Úvod a historický pohľad na podnikanie a startupy
  • Prečo je startup iný ako klasické podnikanie
  • Ako zvýšiť šancu na úspech startupu
  • Príklady dobrej praxe a prípadové štúdie

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Ľudovít Nastišin, PhD. – Kreatívec a konzultant v oblasti dizajnu a grafiky, marketingu, sociálnych médií a obsahovej stratégie pre podnikateľský a súkromný sektor. Je aj lektorom grafických programov a okrem spomenutého aj lektorom v oblasti vedenia startupových projektov ako odborný asistent na Prešovskej univerzite.

KEDY?

12.8.2021

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 09.08.2021 do 12:00 hod.

KONTAKTY: ap.po@npc.sk alebo +421 948 076 423

Účasť je bezplatná.


Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.

Seminár, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené