1_b.png

Základné úpravy fotografie v GIMP-e

18_11_2021_Základné-úpravy-fotogrfaie-v-GIMP-e-CP_KE-(FB-cover).jpg

 

Hľadáte efektívny grafický softvér na úpravu fotografií? Vyskúšajte si základné princípy editovania fotografií v grafickom programe GIMP. Týmto workshopom voľne nadviažeme na získané znalosti z podujatí Základy nastavenia fotoaparátu a Technické aspekty fotografie.

ČO SA DOZVIETE

 • predstavenie a základy práce v programe GIMP
 • ako vyrovnať línie pri naklonenom vyhotovení snímky alebo vyrovnať línie budov na fotografii
 • zručnosti v odstraňovaní nechcených predmetov z obrázku
 • ako vkladať do obrázku text
 • ako pracovať s farbami, správne vyvážiť bielu farbu, zlepšiť kontrast, sýtosť a jas
 • export fotografie.

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • vlastný notebook s myškou
 • nainštalovaný program GIMP (https://www.gimp.org/)
 • stiahnuté fotografie od organizátora (odošleme e-mailom)
 • 1-2 vlastné fotografie
 • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Petr Turoň pôvodne vyštudoval právo, ale pracuje ako manažér v oblasti filmu a fotografie. Lektorovaniu sa venuje od roku 2016, kedy absolvoval kurz Asociácie lektorov a kariérnych poradcov Slovenska. Venuje sa tvorbe odborných vzdelávacích workshopov na tému fotenie, filmovanie, marketing filmárskych a foto aktivít, ale aj soft skills kurzov. Získal 2. cenu na celoštátnej filmovej súťaži Cineama v kategórii Dokument za film Tajomná Horná Orava.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Budeme pracovať s jednotnými fotografiami, ktoré Vám pošle organizátor.

Na začiatku vás lektor oboznámi s  teoretickými základmi úpravy fotografií. Ďalej ukáže, ako pracovať s fotografiou: vyrovnanie línií, orez, odstránenie nežiaducich prvkov z fotografie, doostrenie, farbenie, práca s expozíciou, a nakoniec export fotografie.  Účastníci workshopu si následne vyskúšajú tieto znalosti sami. Počas workshopu sa bude pracovať s jednotnými fotografiami, ktoré každý obdrží ešte pred začiatkom workshopu, ale účastníci dostanú priestor upraviť si aj nejakú svoju fotografiu. 

ČO JE PROGRAM  GIMP A NA ČO SA VYUŽÍVA:

GIMP (General Image Manipulation Program) je bitmapový grafický softvér s čiastočnou podporou vektorovej grafiky. Bol prvým Open Source programom, ktorý nebol určený pre programátorov, ale bežných užívateľov. Je možné v ňom upravovať fotografie pomocou vrstiev, rozličných efektov, kresliacich alebo transformačných nástrojov. Môžete v ňom vytvárať aj grafiku pre web.

KEDY

18.11.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:

-poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice

-osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete na: (https://www.npc.sk/sk/contacts/kosicky-kraj/scroll)

 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie: 15.11.2021 do 20:00, alebo do naplnenia kapacít.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené