1_b.png

Zákaznícky servis

26.9.-Zakaznicky-servis-(ZA)-(FB-cover).jpg

 

Záleží vám na tom, aby ste vo svojich zákazníkoch zanechali ten najlepší dojem? Na našom bezplatnom skupinovom odbornom poradenstve sa dozviete, prečo je starostlivosť o zákazníkov naozaj dôležitá a ako si zákaznícku podporu správne nastaviť, aby zvyšovala retenciu zákazníkov.

Na workshope vám lektor povie, čo je dôležité pri výbere zamestnancov vhodných na podporu zákazníkov a ako správne sledovať dáta a robiť štatistiky, na základe ktorých sa dá zlepšovať zákaznícka podpora. Dôležitou témou budú aj zmienky na sociálnych sieťach, aktívne zapájanie sa do konverzácií a reakcie na nahnevaných zákazníkov, či ako správne reagovať pri nedorozumeniach, reklamáciách a chybách. Lektor vám poradí, ako premeniť nespokojného zákaznícka na ambasádora značky a ako najlepšie motivovať zamestnancov zákazníckej podpory.

Keďže ide o interaktívny workshop, počet účastníkov je obmedzený na 10 osôb.

ČO SA DOZVIETE?

 • čo je dôležité pri výbere zamestnancov na podporu zákazníkov
 • ako sledovať dáta, robiť štatistiky a metriky
 • elementárnych procesoch zákazníckej podpory
 • zmienkach na sociálnych sieťach a o zapájaní sa do konverzácie
 • reakciách na nahnevaných zákazníkov
 • dôležitých aspektoch e-mailovej komunikácie
 • automatizácii procesov
 • live chate

KTO JE VÁŠ LEKTOR?
Ing. Tomáš Langermann vás oboznámi s princípmi toho, ako správne treba nastaviť zákaznícky servis tak, aby si vaša spoločnosť udržala stálu klientelu.

KEDY?
26.9.2019, 9:00 - 16:30 hod.

KDE?
Univerzitná 1, 010 26  Žilina

KONTAKT: npint_za@npc.sk

Ukončenie prihlasovania: 20.9.2019 alebo do naplnenia kapacity semináru


Skupinové poradenstvo sa realizuje v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácia MSP, Operačného programu výskum a inovácie, Prioritná os Posilnenie konkurencieschopnosti MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, Aktivita 4 Využívanie nástrojov elektronického podnikania MSP. Kód projektu v ITMS 2014+ 313031H810.

PODMIENKY:
Účastník musí byť podnikateľ:

 • právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;
 • spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
 • má sídlo v ktoromkoľvek kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja;
 • je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Viac informácií o službe nájdete v tomto Implementačnom manuáli

Tu si môžete stiahnuť plné znenie Výzvy