1_b.png

Začala podnikať počas pandémie

22_06-Začala-podnikať-počas-pandémie_REG_AP-(FB-cover).jpg

 

Príďte sa inšpirovať podnikateľským príbehom Ivany, ktorá otvorila jogové a komunitné centrum počas 2. vlny pandémie. Povie vám, ako sa jej podarilo centrum CALMA v Martine otvoriť a úspešne riadiť.

ČO SA DOZVIETE

  • Cesta lektorky Ivany od strednej školy po Calmu
  • Podnikanie - čo znamená a ako ho vníma Ivana
  • Calma - začiatky, “nástrahy”, strachy, “pandémia”, aktuálna situácia
  • Odporúčania pre budúcich podnikateľov


KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ivana Jelšíková - stála pri tvorbe NhaBe vietnamského bistra, kde 3 roky pôsobila ako konateľka, manažérka a marketérka. V lete 2020 založila vlastnú firmu calma community s.r.o., ktorú aktuálne rozbieha. Calma je komunitné centrum zamerané na sebapoznávanie cez cvičenie jogy, meditácie, prednášky a workshopy.

KEDY

22.6.2021

18:00 – 20:00

KDE

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvý krát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia podpísaných originálov:

  • v listinnej podobe  - doručenie poštou alebo osobne
  • v elektronickej podobe, podpísané zaručeným/kvalifikovaným elektronickým podpisom (ZEP/KEP)

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 15.06.2021 do 22:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.


Motivačná prednáška, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, podaktivita 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnych krajov.
  • Motivačná prednáška, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Motivačná prednáška, ako forma informačnej a popularizačnej aktivity sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

 

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené