1_b.png

Za majolikou do Modry

2.png

 

Chceli by ste sa dozvedieť niečo o tradičnej výrobe keramiky a Modranskej majolike, ba čo viac, priamo si to vyskúšať? V tom prípade poďte s nami do Modry! Objavte dávnu krásu tradičného ľudového remesla. Ponúkame vám jedinečnú príležitosť nazrieť do zákulisia najväčších remeselných dielní s najdlhšou tradíciou na Slovensku. Príďte si spoločne s nami vytvoriť netradičný kúsok keramiky priamo v dielňach, kde to dýcha atmosférou.  

Celým workshopom Vás budú sprevádzať šikovné umelkyne zo Slovenskej ľudovej majoliky https://majolikamodra.sk/.

PROGRAM:

Po zaujímavej prehliadke priestorov sa presunieme do dielne. V praktickej časti podujatia sa so skúsenou maliarkou majoliky naučíme namaľovať typické dekory v rôznych farbách. Spoločne si vyskúšame techniku maľby na surovú glazúru priamo v tvorivej dielni Slovenskej ľudovej majoliky v Modre. Budete mať možnosť si vlastnoručne vyrobiť jedinečný hrnček, ktorý keď sa vypáli v peci, vám zostane na pamiatku.

KEDY?

Podujatie sa uskutoční v utorok 06. októbra 2020 v čase od 17:30 do 20:30 hod.

KDE?

Slovenská ľudová majolika - ľudovoumelecké výrobné družstvo

Dolná 138

900 01 Modra

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- pracovné oblečenie

- kreativitu a dobrú náladu :)

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

  • Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na podujatie: Spoznaj modranskú majoliku. Ale ak absolvujete toto podujatie, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť Za majolikou do Modry.
  • Absolvovať samostatne iba druhú časť – Za majolikou do Modry – nie je možné.

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ! Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené