1_b.png

Využite svoj čas naplno

30_1 Využite svoj čas naplno_RP ZA(FB cover).jpg

 

Čas je našou najvzácnejšou komoditou a keďže plynie rýchlo, je dôležité vedieť ako ho využívať efektívne. Naučte sa prideľovať úlohám priority, účinne ich delegovať a odhaliť zlodejov času.

ČO SA DOZVIETE

  • Ako odhaliť zlodejov času
  • Ako si zorganizovať svoj pracovný čas pre väčšiu efektivitu
  • Stanovenie cieľov – základ pre efektívne plánovanie svojich činností
  • Mám sa pustiť do úlohy, keď sa mi nechce?
  • Ako mať čas pre seba a svoj rozvoj

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Ing. Michal Šimunek – kouč, lektor, konzultant v oblasti soft skills. Trénoval a koučoval vo viacerých významných priemyselných podnikoch všetky úrovne manažmentu. Zameriava sa na prepojenie soft skills s výkonnosťou, efektivitou práce a prínosov svojho zlepšovania.

KEDY

30.1. 2020

13:00 - 17:00 hod.

KDE

Výskumné centrum

Žilinská univerzita

Univerzitná 8215/1

Žilina 010 08

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Žilina: rp.za@npc.sk.

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 28.1.2020 do 12.00 h

Podrobnejšie informácie nájdete v  Implementačnom manuáli TU


Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.