1_b.png

Využite efektívne nové daňové zmeny

04.02.2020-Využite-efektívne-nové-daňové-zmeny,-KE-(FB-cover).jpg

 

Rok 2020 prináša viacero zaujímavých zmien v daňovej oblasti, ktoré po dlhšom čase obsahujú aj pozitívne stránky pre fungovanie firiem. Na seminári sa pozrieme na to, aké povinnosti a možnosti nový Zákon o dani z príjmu priniesol a ako ich vo firmách použiť tak, aby z nich získali čo najviac.

ČO SA DOZVIETE

  • Aké zmeny nastali v Zákone č. 595/2003 Z.z. (Zákon o dani z príjmu) platné od roku 2020
  • Praktické príklady, ako tieto zmeny implementovať vo firme a efektívne využiť ich potenciál
  • Ako sa nové zmeny prejavujú v daňovej optimalizácii firmy
  • Ako riadiť firmu pomocou výstupov z účtovníctva

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Viliam Krunka sa od roku 2005 špecializuje na ekonomiku a riadenie firmy. Poskytuje firmám účtovné služby a konzultácie za účelom rozvoja a zlepšovania výsledkov vo firme. Dlhodobo tiež spolupracuje so vzdelávacími inštitúciami ohľadom prednášok týkajúcich sa podnikania, ekonomiky a riadenia.

KEDY

4.2. 2020

09:30 - 13:30 hod.

KDE

Košická regionálna komora SOPK

(budova WAGON SLOVAKIA Košice)

Bencúrova 13

040 01 Košice

KONTAKT

Tím Rastového programu NPC Košice: rp.ke@npc.sk

Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Ukončenie registrácie: 31.01.2020 do 12.00 hod.

Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU


Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v 7 samosprávnych krajoch Slovenska, s výnimkou BSK a č. 2 - Podpora rozvoja MSP, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.7 a 2.1 Rastový program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené