1_b.png

Využi Lightroom CC pre úpravu fotiek v mobile

10_12 Využi Lightroom CC pre úpravu fotiek v mobile CP KE FB cover.jpg

 

Potrebujete upraviť svoje fotografie priamo v mobile? Sofistikovaná mobilná aplikácia Adobe Photoshop Lightroom CC (ďalej len "Lightroom") ponúka možnosti  exportovať Vaše fotografie v správnej kvalite pre sociálne siete, web aj tlač. Workshop je vhodný (aj) pre začiatočníkov.

ČO SA DOZVIETE

  • predstavenie a základy práce v aplikácii Lightroom 
  • zoznámenie sa s nástrojmi na  základné úpravy fotografií a ich triedenie
  • zoznámenie sa s funkciami exportovania fotografií na sociálne siete v správnej kvalite

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

  • mobilný telefón s fotoaparátom a nabitou batériou
  • stiahnutú mobilnú aplikáciu Lightroom  (zdarma)
  • kreativitu a dobrú náladu

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Michaela Eliaš – skúsená fotografka a lektorka, vyučuje prácu v rôznych grafických programoch.  Riadi súkromnú školu fotografovania, ktorá má najširšiu ponuku neformálneho fotografického vzdelávania na východnom a strednom Slovensku.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám mobilnú appku Lightroom a jej pracovné prostredie, a teda workshop je určený aj pre začiatočníkov. Najskôr sa zoznámime s nástrojmi na triedenie a hodnotenie fotografií, tvorbou zložiek a albumov. Následne sa budeme venovať základným úpravám fotografie ako sú expozícia, kontrast, svetlá a tiene, krivky, farebné úpravy, vyváženie bielej. Naučíme sa tvoriť a ukladať si vlastné presety a filtre a tiež sťahovať a inštalovať si rôzne presety z internetu. Ukážeme si, ako sa dá appka Lightroom využiť na fotografovanie. Napokon sa naučíme upravené fotografie exportovať v správnej kvalite pre sociálne siete, web a tlač.

ČO JE PROGRAM  LIGHTROOM A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Mobilná aplikácia Lightroom predstavuje jeden z najsofistikovanejších nástrojov, ako môžete vylepšiť svoje fotografie priamo v mobile. Ponúka Vám množstvo farebných a tonálnych úprav a umožňuje aj detailné retuše či lokálnu úpravu fotografií pomocou masiek. Obsahuje aj viacero šikovných možností organizácie a triedenia fotiek, a tým Vám pomáha udržiavať si prehľad a selektovať tie najlepšie obrázky. Lightroom Vám navyše ponúka tzv. presety – t.j. prednastavené filtre, vďaka ktorým bude Vaša galéria fotiek alebo grid na Instagrame pôsobiť jednotným dojmom.

 

KEDY

10.12. 2020

16:30 - 19:30 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA PODUJATIE

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť poštou (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, P.O.BOX E17, 040 01 Košice.
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

Ukončenie registrácie: 2.12.2020 do 16.00 h

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV PODUJATIA JE LIMITOVANÝ!

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

 

Účasť je bezplatná.

KONTAKT

Tím Creative point NPC Košice: creativepoint_ke@npc.sk


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva  „Technické utorky“, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené