1_b.png

Vytvorte si 3D model v Blenderi

17_2 Vytvorte si 3D model v Blenderi CP ZA (FB cover).jpg

 

Objavte svet 3D modelovania a naučte sa nové možnosti vytvárania 3D modelov. Na workshope sa zoznámite s funkciami, ktoré urýchlia modelovací proces a vytvoríte si 3D model nádoby.

ČO SA DOZVIETE

 • ako modelovať efektívne - analýza modelu a vhodná modelovacia stratégia
 • modelujeme presne - nastavenie rozmerových jednotiek
 • polygonálne modelovanie a základné nástroje Extrude, Inset, LoopCut
 • ďalšie možnosti modelovania pomocou Modifikátorov
 • modelovanie pomocou Booleanovských operácii
   

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

 • ak je to možné - odporúčame pracovať na 2 monitoroch
 • kreativitu a dobrú náladu
   

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Mgr. Marián Rudinec – dizajnér a sochár, nadšenec pre nové technológie, ktorý pri svojej tvorbe aktívne využíva 2D a 3D modelovanie ako aj 3D tlač.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Predstavíme Vám 3D modelovací program Blender a jeho pracovné prostredie. Ukážeme si, prečo je vhodné urobiť krátku analýzu zamýšľaného modelu. Dozvieme sa, kde sa v Blenderi nastavujú rozmerové jednotky. Prejdeme si prípravu pred modelovaním a importujeme referenčné obrázky, ktoré nám budú slúžiť ako vizuálna podpora. Predstavíme si základné nástroje pre polygonálne modelovanie a vymodelujeme základný tvar nádoby na saponát. Vysvetlíme si ako nám pomôžu pri modelovaní modifikátory. Dozvieme sa ako Booleanovské operácie urýchlia modelovanie výsledného tvaru obalu. Napokon si ukážeme ako hotový model exportovať do formátov vhodných pre 3D tlač.

 

ČO JE PROGRAM  BLENDER 3D A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Blender 3D je voľne dostupný program na modelovanie a vykresľovanie 3D modelov, animácií a filmov. S využitím pokročilých nástrojov je možné vytvárať presné aj voľne modelované organické tvary, vytvárať simulácie prúdenia tekutín či plynov, rozhýbavať objekty a oživovať vymodelované postavičky v skvelých animáciách alebo vytvárať fotorealistické vizualizácie budov či dizajnérskych produktov. Program Blender je v neustálom procese vylepšovania a integrovania nových nástrojov ako virtuálna realita, využívanie možností nových high - endových grafických kariet pre rýchlu a efektívnu prácu.

KEDY

17.2.2021

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online – MS Teams

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:

Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 • listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom): v tomto prípade je potrebné ich poslať poštou: NPC Žilina - Slovak Business Agency, Sládkovičova 169/14, P.O.BOX B -127, 010 01 Žilina.
 • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP) (do piatich pracovných dní od registrácie): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_za@npc.sk
   

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ak máte záujem iba o teoretickú časť, prihlasujte sa na: Úvod do modelovania v Blender 3D. Ak absolvujete Úvod do modelovania v Blender 3D, môžete sa prihlásiť aj na praktickú časť: Vytvorte si 3D model v Blenderi. Absolvovať samostatne iba praktickú časť nie je možné. 

Ukončenie registrácie:
11.2.2021 do 16:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_za@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


         

Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené