1_b.png

Vyrob si kožený vizitkár

Kožený vizitkár.png

 

Očarili vás kožené výrobky? Ak áno, príďte sa presvedčiť na náš workshop, že moderné technológie a tradičné remeslo ide k sebe. Pod vedením talentovaných lektorov sa oboznámite s kožou, naučíte sa pracovať s týmto materiálom, tiež prepájať slovenskú ľudovú tvorbu a súčasný dizajn. Predvedieme vám rozličné druhy nástrojov a ukážeme rôzne spôsoby opracovania hrán.

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?

V úvode podujatia sa vám predstavia naši šikovní umelci, porozprávajú o svojej tvorbe a o jedinečnej práci z kože. Následne si prejdeme krok po kroku základy 2D modelovania v programe CorelDRAW, a to od vytvorenia prvej digitálnej krivky, až po hotový 2D model koženého vizitkára s vlastným vzorom. Ukážeme si prácu lasera, ktorý spracuje predlohu do reálneho koženého objektu. Naši kreatívni lektori vám ukážu ako správne kožu opracovať a vyšívať.

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Jiří Halámek, majster ľudovej umeleckej výroby

  • Výrobca ručne šitých kožených tašiek, tvarovaných kabeliek, obalov na knihy, kľúčeniek, mešcov, peňaženiek a mnohých ďalších kožených výrobkov podľa tradičných vzorov. V roku 2001 získal osvedčenie o priznaní kvalifikácie „Majster ľudovej umeleckej výroby“ v odvetví výroby z kože, ktoré udeľuje komisia pre posudzovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov ľudovej umeleckej výroby.

Bc. Anna Pereszlényiová, študentka STU dizajn

  • Dizajnérka, ktorá sa venuje výrobe z kože vo voľnom čase. Jej ľudová tvorba je prepojená s novými modernými prvkami, kde využíva laserovú technológiu. Dostala sa k nej cez školské projekty a odvtedy ju využíva aj vo vlastnej umeleckej tvorbe. Navrhuje a tvorí prevažne galantériu, puzdra, náramky, kapsy a ozdobné predmety.

KEDY?

Workshop sa uskutoční v utorok 19. októbra 2021 v čase od 16:30 do 20:30 hod.

KDE?

V priestoroch tvorivej dielne Creative Point

Slovak Business Agency - Národné podnikateľské centrum

Karadžičova 2 - Twin City Blok A

811 09 Bratislava

NEZABUDNITE SI PRINIESŤ:

- vlastný notebook s myškou,

- nainštalovaný program CorelDRAW alebo jeho trial verziu,

- kreativitu a dobrú náladu

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email creativepoint@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, sa organizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj / Kód projektu ITMS2014+ 313041I861.

PODMIENKY:

Účastník musí byť fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

*Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území Bratislavského samosprávneho kraja alebo študenti s trvalým bydliskom mimo územia BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít / vysokých škôl / stredných škôl sídliacich a pôsobiacich na území Bratislavského samosprávneho kraja.

ALEBO

Účastník musí byť podnikateľ

- právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky;

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v Bratislavskom samosprávnom kraji;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania; Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Prečo iba Bratislavský kraj?

Technické utorky sa realizujú v rámci Národného projektu NPC II – BA kraj, Hlavná aktivita č. 1 - Národné Podnikateľské Centrum v BSK, a to v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne Operačný program Výskum a inovácie), Prioritná os 12: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, v rámci podaktivity 1.6 Creative Point.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené