1_b.png

Vymodelujte robota v Blenderi

25.1.-Vymodelujte-robota-v-Blenderi_cover.jpg

 

Workshop pre nadšených začiatočníkov, ktorí sa chcú naučiť vymodelovať 3D model milého robota vo voľne dostupnom grafickom programe Blender.  Na workshope sa oboznámite s prostredím programu a jeho základnými nastaveniami a ovládaním.

ČO SA DOZVIETE

 • ako vymodelovať 3D objekt na základe referenčného obrázku
 • ako nastaviť preferencie a vkladať rozšírenia do programu
 • využívanie klávesových skratiek pri modelovaní
 • ako používať modifikátory pre uľahčenie práce
 • ako sa orientovať a využívať uv editing a shading
 • ako pripraviť objekt na 3D tlač
 • ako nastaviť parametre pri renderovaní
 • Ako importovať a exportovať objekty

NEZABUDNITE SI PRIPRAVIŤ

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Adriána Sabová – absolventka FBERG na Technickej univerzite v Košiciach. Prevažne venujúca sa vizualizáciám a  modelovaniu v programe Blender. Svoje zručnosti nadobudla aj počas Summer Game Devu - letnej školy venujúcej sa tvorbe počítačových hier, kde zastávala pozíciu 3D grafika. Momentálne pracuje ako odborný technický asistent pre projekt Creative Point v regiónoch v rámci NPC Košice.

 

AKO BUDE PREBIEHAŤ WORKSHOP?
Prejdeme orientáciu v prostredí a základné princípy 3D modelovania. Nastavíme spoločné preferencie a nastavenia. Vložíme referenčný obrázok a začneme modelovať jednotlivé časti objektu v edit mode. Po vymodelovaní 3D objektu nastavíme farby modelu a jeho textúru. Na konci prejdeme nastavenia pozície kamery a svetiel pre záverečné renderovanie, plus nastavenia pre možnú budúcnu 3D tlač.   

 

ČO JE PROGRAM  BLENDER A NA ČO SA VYUŽÍVA:

Blender je open source – voľne dostupný program vhodný pre nadšencov začínajúcich v 3D modelovaní. Je určený na 3D počítačové modelovanie, tvorbu 2D animácií, videí, animovanie webov, hier, na virtuálnu realitu, atď.

 

KEDY

25.01.2022

16:00 - 19:00 hod.

KDE

Online

 

PRIHLÁSENIE NA WORKSHOP:
Podujatie sa organizuje cez Microsoft Teams. Prihlasovaciu linku na MS Teams so všetkými potrebnými informáciami vám pošleme po registrácii a dodaní podpísaných dokumentov najneskôr v deň podujatia.

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

 1. listinné originály podpísané fyzicky (modrým perom) najneskôr deň pred podujatím:
 • poštou na adresu (1.trieda, NEdoporučene): Slovak Business Agency, PO BOX E 17, 04001 Košice
 • osobne na adresu: Slovak Business Agency, Krivá 21, 04001 Košice. Otváracie hodiny nájdete tu.
 1. elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (KEP): ak sú súbory väčšie ako 4 MB, skomprimujte ich pred podpisom napr. prostredníctvom programu pdf24 a odošlite na email creativepoint_ke@npc.sk

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP
 

Bližšie informácie dostanete v potvrdzujúcom e-mali po registrácii spolu s dokumentami na podpis.

 

PRAVIDLÁ PRIHLASOVANIA:

Ukončenie registrácie:
19.01.2022 do 20:00, alebo do zaplnenia kapacít

MAX. POČET ÚČASTNÍKOV WORKSHOPU JE LIMITOVANÝ!

Účasť je bezplatná.

Dovoľujeme si vás upozorniť, že v prípade veľkého počtu záujemcov o podujatie, môžeme uprednostniť nových žiadateľov, ktorí doposiaľ nemali možnosť čerpať ponúkanú bezplatnú službu. V takomto prípade, vás o tom budeme individuálne informovať.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte cez email

creativepoint_ke@npc.sk

Tešíme sa na Vás!


Workshopy, ako pravidelná forma skupinového poradenstva „Technické utorky“, “, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.3 Creative point. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY:

Účastník musí byť:

fyzická osoba – nepodnikateľ s trvalým pobytom na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku tvoria študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu na niektorej z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov alebo cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením/záznamom o prechodnom pobyte na území Slovenska (okrem BSK).

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;

- v momente podania žiadosti o účasť v Creative Pointe podniká menej ako 3 roky od dátumu registrácie, napr. do Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR, respektíve iného samostatného registra, ktorý oprávňuje na podnikanie;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).

Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.

Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené