1_b.png

Vizuálna komunikácia v biznise

11.8.-Vizuálna-komunikácia-v-biznise_cover.jpg

 

Na online workshope vám skúsený dizajnér povie o vizuálnej komunikácii v praxi. Ukážeme si príklady úspešnej vizuálnej komunikácie v biznise a odnesiete si ideový koncept grafického dizajnu pre vaše podnikanie. Vysvetlíme čo je dôležité pri tvorbe reklamnej kampane a ako je možné odlíšiť sa od ostatných na slovenskom trhu.

ČO SA DOZVIETE

  • ako funguje reklama
  • čo je vizuálna komunikácia v biznise a prečo je dôležitá
  • ako vytvoriť pozitívny prvý dojem a osloviť zákazníkov
  • konkrétne ukážky úspešnej vizuálnej komunikácie v biznise
  • ako vytvoriť kreatívny grafický dizajn

KTO JE VÁŠ LEKTOR

Marek Petrovič – Profesionálne sa venuje marketingu 6 rokov počas ktorých si prešiel dlhou cestou až po vlastnú firmu. Za jeho odbornosťou stoja skúsenosti, ktoré nabral ako marketingový špecialista vo Volis International, kde spoznal Google Ads PPC kampane, v e-shope pamas.sk, kde riadil komplexne marketing v 7 krajinách, v ui42 digital kde pôsobil ako senior facebook špecialista a riaditeľ marketingu. Teraz už Marek riadi vlastnú marketingovú agentúru, ktorá pomáha svojim partnerom rásť za hranice SR.

KEDY?

11.8.2022

16:00 – 19:00 hod.

KDE?

Online

Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.

Minimálne 1 deň pred online podujatím musí Žiadateľ doručiť podpísanú vygenerovanú Žiadosť na dané podujatie a registráciu (ak čerpá naše služby prvýkrát).

Žiadateľ má možnosť vybrať si z dvoch alternatív doručenia dokumentov a podpisovania originálov:

  • listinné originály podpísané fyzicky: v tomto prípade je potrebné ich doručiť osobne alebo poslať poštou do príslušnej pobočky SBA/NPC
  • elektronické originály podpísané kvalifikovaným (zaručeným) elektronickým podpisom (najčastejšie formy podpisovania sú elektronický občiansky preukaz, bezpečnostný token a pod.) – podpísané dokumenty je potrebné zaslať v pdf formáte na mail príslušného regiónu

Stiahnite si:

Návod na inštaláciu čítačky OP pre KEP

Návod na používanie KEP

Využite možnosť prihlásiť sa na viacero online podujatí, všetky dokumenty nám môžete doručiť naraz.

Ukončenie registrácie: 5.8.2022 do 14:00 hod.

KONTAKTY: ap.za@npc.sk alebo +421 948 069 958

Účasť je bezplatná.


Workshop, ako jedna z foriem jednorazového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870

PODMIENKY - NEPODNIKATELIA: Účastník musí mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

Workshop, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie), Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.

Prihlasovanie na podujatie je už ukončené